Lejens størrelse - Lejerfyn - Lejerforening Fyn

Foreningen af fynske lejere

Lejerforening fyn

Gå til indhold
Tvister afgjort > Huslejenævn
ÅRLIG LEJENEDSÆTTELSE PÅ 24.600,00
Den aftalte årlige leje på 75.600,00 kr. for en 2-værelses lejlighed på 68 m² beliggende i en ejendom opført i 1886 med i alt 3 boliger blev af Huslejenævnet i Odense nedsat til årligt 51.000,00 kr. ekskl. varme men inkl. vand. Yderligere vedtog huslejenævnet at lejerne har krav på tilbagebetaling af indbetalte beløb vedrørende vand samt gebyr til PBS  [læs mere]
Kilde: Huslejenævnets afgørelse sagsnummer 17-239
29-01-2018
HUSLEJENÆVNET REDUCEREDE DEN GÆLDENDE ÅRLIGE LEJE MED 27.000,00 KR.
Lejerforening Fyn har på vegne af lejeren ved brev af 28. marts 2018 til huslejenævnet indbragt en sag om den pr. 1. april 2018 gældende årlige leje på 60.000,00 kr. ekskl. varme, vand og el. Lejerforeningen har endvidere anmodet nævnet om at nedsætte det indbetalte depositum og forudbetalte leje i tilfælde af lejenedsættelse. Nævnet har i medfør af lejelovens § 106, nr. 1, vedtaget skønsmæssigt, at nedsætte den årlige leje pr. 1. april 2018 til 33.000,00 kr., ekskl. varme, vand og el. Nævnet har vedtaget at nedsætte det indbetalte depositum til 8.250,00 kr. og den forudbetalte leje til kr. 8.250,00 kr. [Læs mere]
Kilde: Huslejennævnet i Odense Kommune sag nr. 18-078.
27-11-2018
HUSLEJENÆVNET NEDSATTE DEN ÅRLIGE LEJE PÅ 87.252,00 KR. TIL ÅRLIGT 70.300,00 KR.
Nævnet har lagt til grund, at den aftalte leje pr. 1. maj 2017 udgjorde 87.252,00 kr. ekskl. varme, vand og gebyr til beboerrepræsentation. I henhold til Bygnings- og boligregistret er det lejede en 3-værelses lejlighed på beliggende i ejendom opført i 1900. lejemålet er på 76 m2. Nævnet har i medfør af boligreguleringslovens § 15, stk. 1 vedtaget at fastsætte lejen efter boligreguleringslovens § 5, stk. 2, og herefter vedtaget at nedsætte den årlige leje pr. 1. maj 2017 til 70.300,00 kr., ekskl. varme, vand og gebyr til beboerrepræsentationIdet idet nævnet fandt at lejen væsentligt oversteg det lejedes værdi. Nævnet har endvidere vedtaget at nedsætte det indbetalte depositum til 17.575,00 kr. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune sag nr. 18-012
05-11-2018
DEN VARSLEDE LEJEFORHØJELSE BLEV IKKE GODKENDT AF HUSLEJENÆVNET
Ved brev til huslejenævnet har udlejeren indbragt en sag om indsigelse mod en varslet lejeforhøjelse. Lejeren er repræsenteret af Lejerforening Fyn, og udlejerne er begge repræsenteret af Ejendomsforeningen Fyn. Lejeforhøjelsen er varslet over for lejer, hvorefter den årlige leje er krævet forhøjet fra 62.400,00 kr. til 82.800,00 kr..Sagen er indbragt for nævnet efter at lejerens repræsentant har gjort indsigelse mod varslingen
I henhold til Bygnings- og boligregisteret er der tale om en 3-værelses lejlighed på 110 m2 beliggende i en ejendom opført i 1877 med i alt 2 boliger.
Nævnet har foretaget en besigtigelse af forholdene på stedet.
AFGØRELSE
Nævnet har i medfør af lejelovens § 106, nr. 1, vedtaget at udlejeren ikke er berettiget til at forhøje lejen.
Lejerens eventuelle tilgodehavende i henhold til nævnets afgørelse skal betales inden 6 uger.
BEGRUNDELSE
Nævnet har lagt til grund,
  • at lejeforholdet er omfattet af reglerne i boligreguleringslovens kapitel IV A om huslejeregulering for mindre ejendomme,
  • at det følger af reglerne, jf. § 29 c, sammenholdt med lejelovens § 47,
  • at såfremt lejen er væsentligt lavere end det omkostningsbestemte lejeniveau for tilsvarende lejeforhold, kan udlejeren kræve lejen forhøjet med et beløb, der er rimeligt under hensyn hertil,
  • at nævnet har fundet, at lejen er lavere end det omkostningsbestemte lejeniveau for tilsvarende lejeforhold, men ikke så væsentlig, at der er grundlag for at godkende nogen lejeforhøjelse,
  • at ifølge landinspektøropmåling af 1964 udgør sidebygning 51 m2 og forhus 48 m2,
  • at der ved besigtigelsen blev konstateret, at ca. 17 m2 af baghuset blev anvendt til udhus/værksted og var uden opvarmning. Beboelse udgør således 82 m2.
Kilde: Huslejenævnet i Odense - sag nr. 18-002
18.06.2018
Pristalsregulering af lejen
Det fremgik af lejekontraktens § 11, at årslejen pristalsreguleres med ændring i nettoprisindekset hvert år den 1. januar, første gang 1. januar 2013. Dog skal reguleringen udgøre minimum 3 % af den gældende årsleje. Huslejenævnet fastslog, at da lejen skulle fastsættes efter boligreguleringslovens § 15 a kan der ikke aftales en minimumsregulering på 3 %, men alene en regulering i henhold til nettoprisindekset. Huslejenævnet vedtog her efter at godkende lejestigning i henhold til nettoprisindekset pr.  1. januar 2013, 1. januar 2014 og 1. januar 2015 som beregnet af udlejers repræsentant under sagens behandling i huslejenævnet.
Kilde: Huslejenævnet i Odense sagsnummer 16-307 vedrørende ejendommen Kongensgade 50, 5000 Odense C.
18-01-2017
HUSLEJENÆVNET NEDSATTE DEN ÅRLIGE LEJE MED 14.955,00 kr.
Huslejenævnet i Middelfart Kommune nedsatte den aftalte årlige husleje fra 60.000,00 kr. til 45.045,00 kr. svarende til en månedlig leje på kr. 3.753,75 eksklusiv forbrug, da lejen væsentligt oversteg det lejedes værdi, jf. lejelovens § 49, sammenholdt med boligreguleringslovens § 29 c stk. 1. 4. pkt. Lejemålet lå i en ejendomme med 6 eller færre beboelseslejemål. Nævnet havde udarbejdet et skyggebudget udvisende en driftsudgift på årligt 405,42 kr. pr. m² hvortil der blev lagt et skønnet forbedringstillæg for vinduer, køkken og bad samt udførte isoleringsarbejder på ejendommen.
Kilde: Huslejenævnet i Middelfart kommune sagsnummer 2016-003237-50.
25-01-2017
HUSLEJENÆVNET GODKENDTE DEN AFTALTE ÅRLIGE LEJE PÅ 84.000,00 kr.
Huslejenævnet i Middelfart Kommune godkendte den aftalte årlige husleje på 84.000,00 kr. svarende til en årlig leje på 604,30 kr. pr. m². Nævnet fandt at lejen godt nok oversteg det lejedes værdi men ikke så væsentligt at der var grundlag for en lejenedsættelse, jf. lejelovens § 49, sammenholdt med boligreguleringslovens § 29 c stk. 1. 4. pkt. Lejemålet lå i en ejendomme med 6 eller færre beboelseslejemål. Nævnet havde udarbejdet et skyggebudget udvisende en driftsudgift på årligt 304,00 kr. pr. m² hvortil der blev lagt et skønnet forbedringstillæg for isolering, køkken, nye vinduer/døre samt badeværelse/toilet.
Kilde: Huslejenævnet i Middelfart kommune sagsnummer 2015-006078-40.
01-02-2017
HUSLEJENÆVNET FASTSLOG AT DEN AFTALTE HUSLEJE VÆSENTLIGT OVERSTEG DET LEJEDES VÆRDI
Med virkning fra 1. januar 2016 og i medfør af lejelovens § 49, jf. boligreguleringslovens § 29c stk. 1, 4. pkt. nedsætter nævnet den aftalte husleje fra årligt 86.400,00 kr. til årligt 68.850,00 kr. svarende til 5.737,50 kr. pr. måned, idet den aftalte husleje væsentligt overstiger det lejedes værdi. Udlejer skal tilbagebetale den husleje der er opkrævet for meget, svarende til 12 måneder á 1.462,50 kr. og 1 måned á 1.562,50 kr. - i alt 19.112,50 kr. [...]
Kilde: Huslejenævnet i Middelfart Kommune sagsnr. 2016-002485-49
15-02-2017
Tvist om lejens størrelse & udgift til trappevask
Efter at have besigtiget lejligheden der lå i en mindre ejendom, fandt huslejenævnet - under hensyntagen til de i lejelovens § 47, stk. 2, omtalte forhold, herunder det lejedes kvalitet – at lejen væsentligt oversteg det lejedes værdi. Der var derfor grundlag for at foretage lejenedsættelse, jf. lejelovens § 49, stk. 1, og nævnet fandt at en årlig leje på 52.500,00 kr., ekskl. varme og vand, men inkl. trappevask, for passende. Nævnet fastslog yderlige at udgiften til trappevask ikke kunne opkræves ud over lejen.
Kilde: Huslejenævnets afgørelse i sagnummer 15-057
09-03-2016
Lejen oversteg væsentligt det lejedes værdi
Den gældende årlige leje for et ikke moderniseret lejemål på 83 m² med et ældre køkken beliggende i en uisoleret mindre ejendom udgjorde 68.768,16 kr. svarende til 828,00 kr. pr. m². Huslejenævnet fandt at denne årlige leje væsentligt oversteg det lejedes værdi og fastsatte den lovlige årlige leje til 53.950,00 kr. svarende til 650,00 kr. pr. m². Udlejer blev yderligere pålagt at fastgøre løse loftplader og reparere kontakter og loftudtag for el.
Kilde: Huslejenævnet i Kerteminde vedrørende lejemålet Strandgade 45, 5300 Kerteminde.
17-02-2016
Tilbage til indhold