Lager - Lejerfyn - Lejerforening Fyn

Lejerforening Fyn

Gå til indhold
Tvister afgjort > Hovedlager
UDLEJER SKULLE BETALE 13.167,17 KR. TIL DE FRAFLYTTENDE LEJERE
Lejernes repræsentant har indbragt en tvist for Huslejenævnet i Middelfart Kommune.
Sagen vedrørte uenighed i forbindelse med flytteafregning, herunder depositumafregning samt lejers krav på tilbagebetaling af beløb opkrævet særskilt til renovation og spildevandsafgift.
Huslejenævnet har behandlet sagen i medfør af lejelovens § 106 stk. 1 nr. 1, nr. 4 og nr. 7 og truffet følgende   
AFGØRELSE:
Udlejer skal betale i alt kr. 13.167,17 til de tidligere lejere.
Beløbet vedrører
 • Depositum 5.500,00 kr.
 • Særskilt opkrævet renovation 4.818,17 kr.
 • Tilbagebetaling spildevand 2.849,00 kr.
Tilbagebetalingskravet forrentes i overensstemmelse med boligreguleringslovens § 17 stk. 3.
Manglende overholdelse af påbuddet indenfor fristen betragtes som en overtrædelse af reglerne i lejelovens § 113A og kan medføre indberetning til Grundejernes Investeringsfond.
BEGRUNDELSE:
Ad depositum:
Udlejer har fortabt sit istandsættelseskrav allerede fordi kravet ikke er rejst rettidigt jf. lejelovens § 98 stk. 2.
Ad særskilt opkrævede udgifter til renovation:
Lejeloven indeholder ufravigelige regler om lejefastsættelse i boliglejemål. Opkrævning af driftsudgifter ved refusion kræver særlig hjemmel. En sådan hjemmel findes ikke i forhold til udgifter til renovation, der forudsættes indeholdt i lejen.
De tidligere lejere har krav på tilbagebetaling af de indbetalte beløb til renovation.
Ad spildevand:
Størrelsen af lejers tilbagebetalingskrav er omtvistet.  Nævnet fastsætter skønsmæssigt lejers tilbagebetalingskrav 2.849,00 kr.
Kilde: Huslejenævnet i Middelfart Kommune sagsnummer 2017-018532-15.
01-11-2018
DEPOSITUM SKULLE TILBAGEBETALES TIL LEJER
Lejers repræsentant havde på lejers vegne bedt huslejenævnet træffe afgørelse i en tvist vedrørende fraflytning af lejemålet.
Nævnet har behandlet sagen og truffet nedenstående afgørelse.
AFGØRELSE
Der er i nævnet enighed om, at udlejer er forpligtet til inden 4 uger fra denne afgørelses dato at tilbagebetale depositum til lejer.
BEGRUNDELSE OG LOVGRUNDLAG
Nævnet har lagt til grund, at udlejer ikke har sendt dokumentation for, at krav om istandsættelse i forbindelse med lejers fraflytning er sendt rettidigt, jf. Lejelovens § 98, st. 2, hvorfor udlejer mister retten til at kræve betaling for istandsættelse i efter lejers fraflytning.
Lejer oplyser
 • at lejeforholdet er begyndt 1. marts 2013
 • at det fremgår af lejekontrakten at lejemålet ikke er ny istandsat ved indflytning og ikke skal afleveres ny istandsat ved fraflytning
Udlejers oplysninger
 • udlejer har ikke fremlagt dokumentation for, at der er sendt krav om istandsættelse inden for fristen jf. Lejelovens § 98, stk. 2
Det fremgår ikke tydeligt af fremsendte bilag, hvilke krav udlejer har i forbindelse med lejers fraflytning ag lejemålet.
Øvrige oplysninger
Jf. Folkeregistret er lejer fraflyttet lejemålet 1. juni 2017
Kilde: Huslejenævnetnævnet i Nyborg - sagsid. 450-2017-15786
24.04.2018
HUSLEJENÆVNET I ASSENS KOMMUNE PÅLAGDE UDLEJER GENINSTALLERE PILLEOVN
Ved skrivelse har lejers advokat indbragt sag for Huslejenævnet i Assens Kommune, med anmodning om stillingtagen til en tvist i anledning af, at udlejer har skiftet varmeforsyningskilde.
Det fremgår af lejeaftalen, at der er opsat pilleovn i lejemålet.
Såvel udlejer som lejer har i forbindelse med sagens behandling haft lejlighed til at fremsætte bemærkninger overfor nævnet.
Huslejenævnets afgørelse og begrundelse:
Da det i lejekontrakten er anført, at der i lejemålet er er opsat pilleovn, har udlejer pligt til at geninstallere pilleovn i overensstemmelse med den indgåede aftale. Fristen herfor fastsættes til 14 dage.
Huslejenævnet bemærker:
Efterlever en ejer ikke Huslejenævnets afgørelse, hvor fristen er 6 uger fra modtagelse af nævnets afgørelse og bliver Huslejenævnet gjort opmærksom herpå, anses det for en overtrædelse af lejelovens § 113a, medmindre sagen er indbragt for Boligretten, se vedlagte kopi af orientering fra G.I. om registrering mv. af ejere, der ikke efterlever endelige afgørelser fra Huslejenævnet.
Kilde: Huslejenævnetnævnet i Assens - sagsid. 18 1342
18.04.2018
Særskilt betaling for vand og renovation ud over lejen
(Da nedenstående princip kan fraviges i enkelte tilfælde kan du som medlem Lejerforening Fyn få yderlige oplysninger)
AFGØRELSE
Nævnet har i medfør af lejelovens § 106, nr. 7, vedtaget, at udlejerne ikke kan kræve særskilt betaling for vand og renovation. Lejerne har således krav på tilbagebetaling af a conto-beløb for perioden 1. februar 2011 til 31. december 2011 kr. 4.400,00 og for perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012 kr. 4.800,00.
BEGRUNDELSE
Vedrørende a conto vand og renovation:
Nævnet har lagt til grund:
 • at der i lejemålet ikke forefindes individuelle vandmålere,
 • at der ikke i lejelovgivningen findes hjemmel til at kræve, at lejerene ud over en månedlig husleje skal betale for vand, når forbruget ikke betales på grundlag af individuelle vandmålere, jf. lejelovens § 46 j,
 • at Højesteret ved dom afsagt den 30. juni 2009 har fastslået, at særskilt betaling for vand som tillæg til lejen er betinget af, at lejernes forbrug er opgjort i henhold til individuel forbrugsmåling,
 • at en aftale om særskilt betaling for vand uden forbrugsmåler er ugyldig som stridende mod de ufravigelige bestemmelser i lejelovgivningen,
 • at betaling af vand anses som indeholdt i lejen,
 • at der ikke i lejelovgivningen findes hjemmel til at kræve, at lejerne ud over en månedlig husleje skal betale for renovation,
 • at betaling af renovation dermed anses som indeholdt i lejen, og
 • at lejerne dermed har krav på tilbagebetaling af a conto-beløb for perioden 1. februar 2011 til 31. december 2011 og for perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012 i alt kr. 9.200,00.
Kilde: Uddrag af afgørelse fra Huslejenævnet i Odense sagsnummer 15-034
HUSLEJENÆVNET I ODENSE FASTSLOG AT LEJER IKKE HÆFTEDE FOR UDLEJERS ISTANDSÆTTELSESKRAV
Ved brev har lejeren indbragt en tvist om afregning af depositum i forbindelse med fraflytning af ovennævnte lejemål.
Det fremgår af sagen, at der blev afholdt flyttesyn den 27. juni 2017, hvor der blev udarbejdet en flyttesynsrapport.
Lejeren har gjort gældende, udlejerens istandsættelseskrav findes urimeligt stort. Lejeren har selv afholdt udgifterne til maleristandsættelsen på kr. 26.250,00. Endeligt gør lejeren gældende, at udlejerens tilbageholdte beløb til varmeregnskab kr. 9.175,00 ligeledes virker urimeligt stort.
Nævnet har gennemgået sagens oplysninger og dokumentationer.
AFGØRELSE
Nævnet har i medfør af lejelovens § 106, stk. 1, nr. 4, vedtaget, at lejeren ikke hæfter for udlejerens krav om istandsættelse af lejemålet.
Nævnet har endvidere i medfør af lejelovens § 106, stk. 1 vedtaget, at udlejeren alene kan tilbageholde kr. 1.200,00 til varmeregnskab.
Lejerens krav på tilbagebetaling skal ske inden 6 uger fra udlejerens modtagelse af nævnets afgørelse.
BEGRUNDELSE
Nævnet har lagt til grund,
 • at lejemålet ifølge lejekontrakten er overtaget nyistandsat og ved fraflytning skal afleveres i samme stand,
 • at lejeren derfor kontraktligt har forpligtet sig til at aflevere det lejede nyistandsat,
 • at der ved fraflytningssynet den 27. juni 2017 blev anvendt ”indflytningsrapport” som side 1 og ”fraflytningsrapport” som side 2,
 • at de udfyldte rubrikker på de to rapporter ikke giver nogen mening, da der på ingen af rapportsiderne er anført, hvad der skal udføres og af hvem, samt hvem der i givet fald skal bekoste de påstående arbejder,
 • at rapporterne derfor ikke kan danne grundlag for de af udlejeren rejste krav i henhold til fraflytningsopgørelsen,
 • at udlejeren derfor er forpligtet til at bekoste den udførte malerbehandling, at udlejerens krav om istandsættelse dermed er bortfaldet, at varmeåret går fra 1. december til 30. november, og
 • at de koldeste måneder således indgår i lejerens afsluttende boperioden, hvorfor nævnet finder, at udlejeren kan tilbageholde kr. 1.200,00 til det endelige varmeregnskab foreligger.
Kilde: Huslejenævnetnævnet i Odense - sagsnr. 17-332
05.04.2018
TO VARSLEDE LEJEFORHØJELSER VAR UGYLDIGE DA FORMALIA IKKE VAR OVERHOLDT
Lejernes repræsentant har på vegne af lejer indbragt sag for Huslejenævnet i Assens Kommune, med anmodning om stillingtagen til gyldigheden af en varslet lejeforhøjelse samt stillingtagen til særskilt betaling for renovation.
Huslejenævnet har foretaget besigtigelse af lejemålet, hvor både udlejer og lejer var til stede.
Såvel udlejer som lejers repræsentant har i forbindelse med sagens behandling i nævnet haft lejlighed til at fremsætte bemærkninger overfor nævnet.
Der har fundet skriftveksling sted helt indtil sagens afgørelse i nævnet.
AFGØRELSE:
Vedrørende varsling af lejestigning:
Ingen af de varslede lejeforhøjelser har fundet sted i overensstemmelse med formkravene i lejelovens § 48, stk. 2. Den første varsel indeholder hverken en begrundelse for kravet om lejeforhøjelse eller en angivelse af lejeforhøjelsens størrelse, og den anden varsling indeholder ikke angivelse af størrelsen af lejeforhøjelsen. Begge varslinger er således ugyldige og kan ikke danne grundlag for lejeforhøjelse.
Vedrørende særskilt betaling for renovation:
Lejeloven indeholder ikke særskilt hjemmel, som giver udlejer adgang til at udskille en del af lejen til særskilt betaling vedrørende refusion. Renovation må betragtes som en del af driftsudgiften indeholdt i den aftalte leje. I en dom afsagt af Højesteret den 30. juli 2009 (30/62006GD209.49H) er dette princip netop fastslået, idet Højesteret udtaler i sine præmisser: ”Lejelovgivningen indeholder ufravigelige regler om fastsættelse og regulering af lejen, der ikke åbner adgang til som tillæg til lejebetaling at lade lejeren dække udlejers driftsudgifter ved refusion. En adgang for udlejer til at udskille dele af lejen til særskilt betaling ved refusion kræver derfor lovhjemmel”. Lejer skal derfor ikke, ud over lejen betale særskilt for renovation. Udlejer skal derfor tilbagebetale 3 år fra kravet er gjort gældende overfor udlejer, den 1. december 2013.
Kilde: Huslejenævnet i Assens - afgørelse sagsid: 16 29258
19-02-2018
VARMEREGNSKABET VAR IKKE KOMMET FREM INDEN DEN I LEJELOVEN ANGIVNE FRIST
Sagen vedrører uenighed om hvorvidt udlejers krav på efterbetalingskrav i henhold til forbrugsregnskab for regnskabsperioden 1. januar 2016 – 31. december 2016 opgjort til 9.465,48 kr. er bortfaldet, jf. lejelovens § 43 jf. § 45b
Nævnet har behandlet sagen i medfør af lejelovens § 106 stk. 1 nr. 7 og truffet følgende  
AFGØRELSE:
Nævnet har vedtaget, at regnskabet ikke kan anses for at være kommet frem inden den i lejelovens § 43 angivne frist.
Udlejers efterbetalingskrav på kr. 9.465,48 er således bortfaldet, jf. lejelovens § 45b stk. 1
Lejer har krav på tilbagebetaling af indbetalte beløb til dækning af efterbetalingskravet
Udlejer skal tilbagebetale lejers tilbagebetalingskrav inden 1. februar 2017.
Manglende tilbagebetaling inden den angivne frist kan medføre indberetning til Grundejernes Investeringsfond, jf. lejelovens § 113A stk. 4.
SAGSFREMSTILLING:
Udlejer har fremlagt fremsendelsesskrivelse af 15. marts 2017, hvoraf fremgår, at regnskabet fremsendes til lejer.
Lejer afviser at have modtaget regnskabet før i september måned, hvor lejers repræsentant gik ind i sagen.
Lejer har foretaget diverse afdrag på efterbetalingskravet.
BEGRUNDELSE:
Nævnets flertal finder, at udlejer har forsendelses- og bortkomstrisikoen for fremsendelse af regnskab, jf. lejelovens § 43 og at udlejer ikke har løftet bevisbyrden for rettidig fremkomst af regnskabet.
Retsvirkningen af at regnskabet ikke er kommet frem i overensstemmelse med § 43 er, at efterbetalingskrav bortfalder.
Nævnets mindretal finder, at det faktum at lejer har indgået afdragsordning om afvikling af efterbetalingskravet, og tidspunkt for start af afdragsordningen, løfter bevisbyrden for, at lejer har modtaget regnskabet rettidigt. Udlejer har dokumenteret afdragsordningens start og forløb ved fremlæggelse af kontoudtog. Udlejers krav på efterbetaling er således ikke bortfaldet.
Der træffes afgørelse i overensstemmelse med flertallet.
Kilde: Huslejenævnet i Middelfart - afgørelse sagsnummer 2017-018671-12
05-02-2018
ÅRLIG LEJENEDSÆTTELSE PÅ 24.600,00
Lejerne har ved brev til huslejenævnet anmodet nævnet om at tage stilling til den pr. 15. september 2016 aftalte årlige leje på 75.600,00 kr. ekskl. varme, og vand. Endvidere anmoder lejerne nævnet om at tage stilling til, hvorvidt udlejeren kan kræve at lejerne skal betale PBS gebyr til udlejeren.
I henhold til Bygnings- og boligregisteret er der tale om en 2-værelses lejlighed på 68 m2 beliggende i en ejendom opført i 1886 med i alt 3 boliger.
Ved brev af 24. august 2017 til nævnet oplyser udlejeren, at der ikke er individuelle vandmålere i lejemålet, hvorfor lejeren skal have tilbagebetalt indbetalte beløb vedr. aconto vand, ligesom udlejeren oplyser, at der ikke kan opkræves PBS-gebyr ved lejerne.
Nævnet har gennemgået sagens oplysninger og dokumentationer, ligesom nævnet den 20. december 2017 foretog en besigtigelse af forholdene på stedet.
AFGØRELSE
Nævnet har i medfør af lejelovens § 106, stk. 1, nr. 1, vedtaget skønsmæssigt at nedsætte den årlige leje pr. 15. september 2016 til 51.000,00 kr., ekskl. varme, men inkl. vand.
Lejenedsættelsen har virkning fra den 15. september 2016.
Nævnet har endvidere vedtaget,
 • at lejerne har krav på tilbagebetaling af indbetalte beløb vedr. vand samt PBSgebyr,
Lejernes tilgodehavende i henhold til nævnets afgørelse skal betales inden 6 uger. Lejernes tilbagebetalingskrav forrentes i henhold til § 17, stk. 3 i boligreguleringsloven.
BEGRUNDELSE
Nævnet har lagt til grund,
 • at lejeforholdet er omfattet af reglerne i boligreguleringslovens kapitel IV A om huslejeregulering for mindre ejendomme,
 • at for disse ejendomme gælder reglerne om ændring af lejevilkår i kapitel VIII i lejeloven,
 • at lejen i disse lejemål dog ikke væsentligt må overstige den leje, der betales for tilsvarende lejeforhold med hensyn til beliggenhed, art, størrelse, kvalitet, udstyr og vedligeholdelsestilstand omfattet af reglerne i boligreguleringslovens kapitel II-IV, og hvor lejen er reguleret efter reglerne om omkostningsbestemt leje jf. boligreguleringslovens § 7, og
 • at det følger af lejelovens § 49, at såfremt lejen er væsentligt højere end det omkostningsbestemte lejeniveau for tilsvarende lejeforhold, kan lejeren kræve lejen nedsat med et beløb, der er rimeligt under hensyn hertil.
Afgørelsen er truffet i henhold til disse regler, idet nævnet har fundet, at lejen er væsentligt højere end det omkostningsbestemte lejeniveau for tilsvarende lejeforhold.
Vedr. lejernes betaling for vand samt PBS-gebyr.
Udlejeren har ved brev af 24. august 2017 til nævnet erkendt, at der ikke kan opkræves a conto vand samt PBS gebyr ved lejerne, og at lejerne har krav på tilbagebetaling.
Vedrørende depositum:
Det følger af lejelovens § 34, stk. 1, at udlejeren maksimalt kan oppebære 3 måneders husleje i depositum.
Kilde: Huslejenævnets afgørelse sagsnummer 17-239
29-01-2018
MIDLERTIDIG LEJENEDSÆTTELSE TIL ARBEJDERNE ER UDFØRT
Lejernes repræsentant har indbragt en sag om nedsættelse af lejen som følge af, at udlejeren ikke har efterkommet nævnets pålæg om at udføre vedligeholdelsesarbejder inden udløbet af den af nævnet fastsatte frist, jf. nævnets afgørelse af 27. september 2017 i sag nr. 17-270.
Nævnet har i afgørelsen pålagt udlejeren at foretage følgende inden 8 uger:
1. Samtlige vinduer skal gennemgås og tætnes for utætheder
2. Udskiftning af punkterede ruder og mørnede lister
3. Fjernelse af årsagen til fugt indvendigt til højre for hoveddøren
Udlejeren har over for nævnet erkendt, at afgørelsen ikke er efterlevet. Dette er begrundet i, at udlejeren har valgt at skifte alle vinduer i lejemålet i stedet for at reparere dem. Da der er lang leveringstid, kan udlejeren ikke nå at foretage udbedring inden 8 uger.
Udlejeren har bestilt vinduerne den 16. oktober 2017. I forbindelse med monteringen af vinduerne, vil også fugningen omkring hoveddøren blive eftergået.
AFGØRELSE
Nævnet har i medfør af lejelovens § 19, stk. 3, vedtaget at nedsætte lejen med 200,00 kr. pr. måned fra 1. december 2017 og indtil de påbudte arbejder er udført.
Lejernes tilgodehavende i henhold til nævnets afgørelse skal betales inden 6 uger.
BEGRUNDELSE
Nævnet har lagt til grund,
 • at udlejer ikke inden for den af nævnet fastsatte frist på 8 uger har efterkommet nævnets pålæg om udførelse af vedligeholdelsesarbejder jf. nævnets afgørelse af 27. september 2017,
 • at den forringede lejeværdi som følge af de anførte mangler passende kan ansættes til 200,00 kr. pr. måned, og
 • at lejenedsættelsen gælder indtil arbejderne er udført, jf. lejelovens § 19, stk.
Kilde: Huslejenævnets afgørelse sagsnummer 17-418
23-01-2018
UDLEJER HAVDE MISTET SIT KRAV PÅ ISTANDSÆTTELSE
Ved et brev har udlejerne indbragt en sag, der drejer sig om lejernes pligt til istandsættelse i forbindelse med fraflytning.
Nævnet har lagt til grund, at tvisten drejer sig om hvorvidt lejerne kan pålægges at betale for de istandsættelsesarbejder pkt. 1 - 6 der fremgår af udlejerens mail af 9. oktober 2017 til nævnet.
Nævnet har gennemgået sagens oplysninger og bilag.
AFGØRELSE
Nævnet har i medfør af lejelovens § 106, stk. 1, nr. 4, vedtaget, at udlejerne har mistet deres krav på istandsættelse ved lejerne.
Lejernes tilgodehavende i henhold til nævnets afgørelse skal betales inden 6 uger fra udlejernes modtagelse af afgørelsen.
BEGRUNDELSE
Nævnet har lagt til grund,
 • at det følger af lejelovens § 98, stk. 3, at ”udlejere, der udlejer mere end én beboelseslejlighed, skal syne beboelseslejligheden senest 2 uger efter at udlejeren er blevet bekendt med, at fraflytning har fundet sted. Den fraflyttende lejer skal indkaldes skriftligt til synet med mindst 1 uges varsel”,
 • at det følger videre af lejelovens § 98, stk. 4, at ”udlejeren skal i forbindelse med synet, jf. stk. 3, udarbejde en fraflytningsrapport. Rapporten skal udleveres til lejeren ved synet eller sendes til lejeren senest 2 uger efter synet, såfremt lejeren ikke er til stede ved synet eller ikke vil kvittere for modtagelsen af rapporten”,
 • at udlejeren ikke har dokumenteret, at formalia i lejelovens § 98, stk. 3 og stk. 4, er opfyldt, og
 • at udlejeren dermed har mistet sit krav på istandsættelse ved lejerne jf. lejelovens § 98, stk. 5.
Kilde: Huslejenævnets afgørelse sagsnummer 17-380
06-12-2017
LEJER FLYTTEDE SOM AFTALT HVORFOR UDLEJER IKKE KUNNE KRÆVE ISTANDSÆTTELSE
Lejeren har krævet tilbagebetaling af depositum med henvisning til, at udlejeren i mail af 12. april 2016 til lejeren har meddelt, at hun ikke skal aflevere lejemålet nyistandsat, såfremt hun flytter inden 6 måneder. Herudover har lejeren henvist til sin fejl- og mangelliste udarbejdet i forbindelse med hendes indflytning den 1. august 2011.
Lejeren har tilkendegivet, at hun vil betale for støttefødder til radiatoren.
Nævnet har gennemgået sagens oplysninger og dokumentationer
AFGØRELSE
Nævnet har i medfør lejelovens § 106, stk. 1, nr. 4, vedtaget, at lejeren har krav på tilbagebetaling af sit depositum, dog med fradrag for udgiften til støttefødder til radiatoren.
Nævnet har herudover vedtaget, at lejeren har krav på tilbagebetaling af den forudbetalte leje.
Der skal skal betaling til lejeren inden 6 uger fra modtagelsen af nævnets afgørelse.
BEGRUNDELSE
Vedr. depositum:
Nævnet har lagt til grund,
 • at udlejeren i mail af 12. april 2016 har meddelt lejeren, at hvis hun fraflytter inden 6 måneder, kan hun opsige med 1 måneds varsel, og udlejer vil ikke kræve fuld istandsættelse,
 • at der foreligger en omfattende mangelliste fra lejers indflytning, hvilken liste udlejeren har underskrevet,
 • at Odense Kommunes Byggessagsafdeling har besigtiget ejendommen den 11. april 2016, hvor det blev konstateret, at ”huset fremstår meget mangelfuldt vedligeholdt. Murværket er frostsprængt mange steder i sydgavlen, og murværket bærer tydeligt præg af at være kraftigt opfugtet”,
 • at udlejeren ikke har indbragt sagen straks efter flyttesynet, således at nævnet havde haft mulighed for at besigtige de påståede mangler.
Vedr. forudbetalt leje Nævnet har lagt til grund,
 • at udlejeren i mail af 12. april 2016 jf. ovenfor, havde meddelt lejeren, at hun kunne opsige lejemålet med 1 måneds varsel,
 • at lejeren har opsagt lejemålet den 14. juli 2016, hvorved lejeren hæfter for husleje i opsigelsesperioden, dvs. august-måned, at lejeren har betalt husleje for august måned 2016 jf. lejerens kontoudskrift, at lejeren dermed har krav på tilbagebetaling af den forudbetalte leje.
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune sagsnr. 16-326
22-02-2017
HUSLEJENÆVNET FASTSLOG AT DEN AFTALTE HUSLEJE VÆSENTLIGT OVERSTEG DET LEJEDES VÆRDI
Denne sag vedrører alene uenighed om lejens størrelse på indbringelsestidspunktet.
Huslejenævnet har behandlet sagen i medfør af lejelovens § 106 stk. 1 nr. 1 og truffet følgende
AFGØRELSE:
Med virkning fra 1. januar 2016 og i medfør af lejelovens § 49, jf. boligreguleringslovens § 29c stk. 1, 4. pkt. nedsætter nævnet den aftalte husleje fra årligt 86.400,00 kr. til årligt 68.85000 kr. svarende til 5.737,50 kr. pr. måned, idet den aftalte husleje væsentligt overstiger det lejedes værdi.
Udlejer skal tilbagebetale den husleje der er opkrævet for meget, svarende til 12 måneder á 1.462,50 kr. og 1 måned á 1.562,50 kr. - i alt kr. 19.112,50
Tilbagebetalingsbeløbet forrentes i medfør af boligreguleringslovens § 17 stk. 3. Beløbet skal tilbagebetales inden 1. marts 2017
SAGSFREMSTILLING/BEGRUNDELSE:
Lejemålet blev påbegyndt den 15. marts 2014 og der blev aftalt en månedlig husleje på 7000,00 kr. ekskl. forbrug.
Lejekontrakten indeholder en trappestigningsklausul, hvorefter lejen stiger en gang årligt med 100,00 kr. pr. måned, første gang 1. januar 2015, sidste gang 1. januar 2024.
Huslejenævnet har lagt til grund, at der er tale om et lejemål, hvor størrelsen af huslejen er reguleret i lejelovens kap VIII jf. boligreguleringslovens § 29c, dvs. en ejendom med 6 eller færre lejligheder.
I overensstemmelse med BBR-ejeroplysninger har nævnet endvidere lagt til grund, at lejemålet har et samlet boligareal på 102 m2.
Nævnet har ikke kendskab til sammenlignelige lejemål, hvor lejen er reguleret efter boligreguleringslovens § 7 og parterne har ikke påberåbt sig sådanne sammenlignelige lejemål.
Nævnet har derfor anmodet udlejer om at fremlægge driftsudgifter med henblik på udarbejdelse af skyggebudget, jf. boligreguleringslovens § 29c ttk.1 4. pkt.
Nævnet har endvidere anmodet udlejer om en nærmere redegørelse for forbedringer udført på ejendommen.
Nævnet har ikke modtaget sådanne oplysninger fra udlejer.
Nævnet har herefter udarbejdet et skyggebudget over ejendommens driftsudgifter udvisende en driftsleje på 377,52 kr. pr. m² pr. år og besigtiget ejendommen med henblik på en skønnet fastsættelse af forbedringstillæg.
Med fradrag af sparet vedligehold fastsætter nævnet et skønnet årligt forbedringstillæg 30.342,96 kr. svarende til 297,48 kr. pr. m² pr. år, således at den samlede husleje pr. m² pr. år fastsættes til 675,00 kr.
Det skønnede forbedringstillæg omfatter det under besigtigelsen konstaterede, herunder udgift til forbedring af vinduer, køkken og badeværelse, isolering og udførte arbejder på 1. salen.
Kilde: Huslejenævnet i Middelfart Kommune sagsnr. 2016-002485-49
15-02-2017
HUSLEJENÆVNET FASTSLOG AT UDLEJER IKKE KUNNE KRÆVE SÆRSKILT FOR VAND & RENOVATION
Ved skrivelse har Lejerforening Fyn på vegne af lejer indbragt sag for Huslejenævnet i Assens Kommune med anmodning om stillingtagen til særskilt betaling for renovation og vand.  
Det fremgår af lejekontrakten, at lejer betaler 300,00 kr. a conto pr. måned for vand. Der er ikke særskilte vandmålere. Det fremgår endvidere af lejekontrakten vedrørende renovation, at lejer skal betale de variable ydelser.
Såvel udlejer som lejers repræsentant har i forbindelse med sagen haft lejelighed til at fremsætte bemærkninger overfor nævnet.
Der har i forbindelse med sagens behandling fundet skriftveksling sted indtil den 16. september 2016.
Huslejenævnets afgørelse og begrundelse:
Vedrørende særskilt betaling for renovation:
Lejeloven indeholder ikke særskilt hjemmel, som giver udlejer adgang til at udskille en del af lejen til særskilt betaling vedrørende refusion. Renovation må betragtes som en del af driftsudgiften indeholdt i den aftalte leje. I en dom afsagt af Højesteret den 30. juli 2009 (30/62006GD209.49H) er dette princip netop fastslået, idet Højesteret udtaler i sine præmisser: ”Lejelovgivningen indeholder ufravigelige regler om fastsættelse og regulering af lejen, der ikkeåbner adgang til som tillæg til lejebetaling at lade lejeren dække udlejers driftsudgifter ved refusion. En adgang for udlejer til at udskille dele af lejen til særskilt betaling ved refusion kræver derfor lovhjemmel”. Lejer skal derfor ikke, ud over lejen betale særskilt for renovation. Udlejer skal derfor tilbagebetale lejer samtlige de a conto beløb, der er indbetalt i lejeperioden.
Lejers tilbagebetalingskrav forrentes i henhold til § 17, stk. 3 i Boligreguleringsloven.
Vedrørende særskilt betaling for vand:
Der er ikke individuelle vandmålere, og lejeloven indeholder ikke særskilt hjemmel, som giver udlejer adgang til at udskille en del af lejen til særskilt betaling vedrørende refusion. Udlejer skal derfor tilbagebetale lejer de beløb, lejer særskilt har indbetalt til vand i lejeperioden.
Lejers tilbagebetalingskrav forrentes i henhold til § 17, stk. 3 i Boligreguleringsloven.
Kilde: Huslejenævnet i Assens Kommune sagsid: 16-18291
08-02-2017
Lejerne hæftede for husleje men ikke for istandsættelse af lejemålet
Lejernes repræsentant har ved brev indbragt en tvist om afregning af depositum i forbindelse med lejernes fraflytning.
Nævnet har lagt til grund, at tvisten drejer sig om, hvorvidt lejerne hæfter for istandsættelse i henhold til udlejernes flytteafregning, modtaget af lejerne pr. mail i maj måned 2013.
Det fremgår af sagen, at lejerne mundtligt opsagde lejemålet sidst i november 2011 og afleverede nøglerne til udlejeren den 31. december 2012.
Nævnet har gennemgået sagens oplysninger og dokumentationer.
AFGØRELSE
Nævnet har i medfør af § 21 i boligreguleringsloven vedtaget at fastslå, at lejerne ikke kan pålægges at betale for istandsættelse af lejemålet i forbindelse med fraflytningen.
Nævnet har endvidere vedtaget, at lejerne hæfter for betaling af husleje for januar og februar måned 2013, idet det af lejekontraktens § 2 fremgår, at lejerne kan opsige lejeaftalen med 3 måneders varsel.
Endeligt har nævnet vedtaget, at tilsidesætte lejeforhøjelsen som ugyldig, hvilket betyder, at varslingen ikke kan danne grundlag for nogen lejeforhøjelse.
Lejernes tilbagebetalingskrav kr. 1.127,00 skal ske inden 6 uger fra udlejerne har modtaget afgørelsen.
BEGRUNDELSE
Vedrørende istandsættelse:
Nævnet har lagt til grund,
 • at efter lejelovens § 98, stk. 2, 1. punktum, kan udlejerne ikke gyldigt gøre krav gældende, når der er forløbet mere end 2 uger fra fraflytningsdagen,
 • at lejerne har afleveret nøglerne til lejemålet den 31. december 2012, hvilket dermed regnes som fraflytningsdagen,
 • at udlejernes krav om istandsættelse jf. flytteopgørelsen, modtaget af lejerne pr. mail i maj måned 2013, dermed er fremkommet for sent, og
 • at lejerne således ikke kan pålægges at betale for istandsættelse af lejemålet, hvorfor lejerne har krav på tilbagebetaling af depositum, fratrukket det af udlejeren allerede refunderet kr. 6.623,00.
Vedrørende betaling af leje i januar og februar 2013:
Nævnet har lagt til grund,
 • at lejerne mundtligt sidst i november 2012 opsagde lejemålet,
 • at det i lejekontraktens § 2 fremgår, at lejerne kan opsige lejeaftalen med 3 måneders varsel, og
 • at  lejerne derfor hæfter for betaling af husleje for januar og februar 2013 i alt kr. 14.900,00.
Vedrørende huslejestigning:
Nævnet har lagt til grund,
 • at lejeforholdet er omfattet af reglerne i kapitel IV A om huslejeregulering for mindre ejendomme,
 • at ændring af lejevilkår skal ske efter reglerne i lejelovens kapitel VIII, jf. boligreguleringslovens § 29 C,
 • at krav om lejeforhøjelse således skal fremsættes under iagttagelse af de formelle regler i lejelovens § 48,
 • at lejeforhøjelseskravet ikke er fremsat under iagttagelse af disse regler, idet udlejerne blandt andet ikke har fremsat en skriftlig varsling med oplysninger om lejernes adgang til at gøre indsigelse, og
 • at lejeforhøjelseskravet allerede af den grund er ugyldigt.
Kilde: Huslejenævnet i Odense sagsnummer 16-032 vedrørende ejendommen Stenløse Bygade 5, 5260 Odense S
09-05-2016
Udlejer efterlevede ikke huslejenævnets afgørelse
Ved brev til huslejenævnet har Lejerforening Fyn på lejerens vegne indbragt en sag om nedsættelse af lejen, idet lejerforeningen henviser til, at udlejeren ikke har efterkommet nævnets pålæg om at udføre et nærmere angivet vedligeholdelsesarbejde inden udløbet af den af nævnet fastsatte frist, jf. nævnets afgørelse af 30. september 2015 i sag 15-252. Fristen var i afgørelsen fastsat til 30. november 2015.
AFGØRELSE
Nævnet har i medfør af § 19, stk. 3 i lov om leje vedtaget at nedsætte lejen med 250,00 kr. pr. måned fra 1. december 2015 og indtil det påbudte arbejde er udført.
BEGRUNDELSE
Nævnet har lagt til grund,
 • at udlejeren ikke inden for den af nævnet fastsatte frist har efterkommet nævnets pålæg om udførelse af vedligeholdelsesarbejder i afgørelse af 30. september 2015,
 • at den forringede lejeværdi som følge af de anførte mangler passende kan ansættes til 250,00 kr. pr. måned, og
 • at lejenedsættelsen gælder, indtil arbejderne er udført, jf. § 19, stk. 3 i lejeloven.
Lejerens tilgodehavende i henhold til nævnets afgørelse skal betales inden 6 uger. Lejerens tilbagebetalingskrav forrentes i henhold til § 17, stk. 3 i boligreguleringsloven.
Kilde: Huslejenævnet i Odense sagsnummer 16-405 vedrørende ejendommen Carlsen-Skiødts Vej 80, 5220 Odense SØ
03-05-2016
Tilbagebetaling af depositum - de nye regler ikke overholdt
Lejerne har indbragt sagen, fordi lejerne ikke kan anerkende udlejerens krav om betaling for omkodning af lås, maling af lejligheden og lukning af huller.
Det fremgår af sagen, at lejerne opsagde lejemålet ved brev af 29. september 2015 med fraflytning pr. 1. januar 2016. Der har ikke været afholdt fraflytningssyn, idet udlejeren har henvist til, at dette ikke er aftalt i lejekontrakten.
Nævnet har gennemgået sagens oplysninger og dokumentationer.
AFGØRELSE
Nævnet har i medfør af lejelovens § 106, stk. 1, nr. 4, vedtaget at fastslå, at lejerne har krav på tilbagebetaling af det fulde depositum.
Lejernes krav på tilbagebetaling skal ske inden 6 uger fra udlejer har modtaget afgørelsen.
BEGRUNDELSE
Nævnet har lagt til grund,
 • at det følger af lejekontraktens § 7 om lejemålets stand ved ind- og fraflytning, at lejemålet ved lejeforholdets ophør ikke skal afleveres nyistandsat,
 • at udlejeren ikke har gjort misligholdelse gældende,
 • at lejerne allerede af denne grund ikke kan pålægges at betale for istandsættelse af lejemålet, og
 • at lejerne dermed har krav på at få tilbagebetalt det fulde depositum.
Nævnet yderligere lagt til grund,
 • at det følger af lejelovens § 98, stk. 3, at udlejeren skal indkalde lejeren til syn senest 2 uger efter, at udlejeren er blevet bekendt med, at lejeren er flyttet,
 • at lejeren skal indkaldes skriftligt til synet med mindst 1 uges varsel,
 • at Baier Holding ApS ikke har indkaldt lejerne til syn i overensstemmelse med lejelovens § 98, stk. 3,
 • at udlejerens krav om istandsættelse dermed er bortfaldet jf. lejelovens § 98, stk. 5.
Kilde: Huslejenævnet i Odense sagsnummer 16-047 vedrørende ejendommen Dalumvej 88, 5000 Odense C
26-04-2016
Copyright 2010 Lejerforening Fyn
Logo for Lejerforening Fyn
Tilbage til indhold