Lager Boligretten - Lejerfyn - Lejerforening Fyn

Lejerforening Fyn

Gå til indhold
Tvister afgjort > Hovedlager
LEJER VAR IKKE INDKALDT SKRIFTLIGT TIL FLYTTESYN - ISTANDSÆTTELSESKRAVET BORTFALDT
Rettens begrundelse afgørelse
Sagsøgeren har under hovedforhandlingen bekræftet, at sagsøgte blev indkaldt mundtligt til fraflytningssynet. Han har sagt, at han måske tillige fremsendte en sms, men har ikke dokumenteret dette. Han har bekræftet, at der ikke er indgået aftale om digital kommunikation mellem parterne. I medfør af lejelovens S 98, stk. 3, skal den fraflyttende lejer indkaldes skriftligt til synet. I medfør af lejelovens S 99a, kan reglerne i S 98, stk. 3, ikke ved aftale fraviges til skade for lejeren. Konsekvensen heraf er anført i lejelovens S 98, stk. 5, hvorefter udlejerens krav på istandsættelse bortfalder ved overtrædelse af blandt andet S 98, stk. 3.
Sagsøgeren vil derfor være at frifinde for sagsøgerens istandsættelseskrav.
Idet der mellem parterne er enighed om sagsøgtes modkrav, bortset fra forrentningen, og idet det af boligreguleringslovens S 17, stk. 3, fremgår, at tilbagebetalingskrav for blandt andet for meget betalt leje forrentes fra betalingstidspunktet, får sagsøgte medhold i sit modkrav.
Som følge af sagens resultat skal sagsøgeren betale omkostninger til sagsøgte.
Sagsomkostningerne fastsættes på baggrund af sagens påstand og Landretspræsidenternes vejledende takster til 20.000 kr.
THI KENDES FOR RET:
Lejeren frifindes for den af sagsøger, I.B.L. ApS nedlagte påstand.
I.B.L. ApS tilpligtes at betale til lejeren kr. 25.500 med tillæg af renter efter boligreguleringslovens S 17, stk. 3.
Sagsøgeren skal inden 14 dage til lejeren i sagsomkostninger betale kr. 20.000.
Kilde: Retten i Odense - dom afsagt den 7. december 2018 i sag BS-16998/2018-ODE
11-12-2018
Copyright 2010 Lejerforening Fyn
Logo for Lejerforening Fyn
Tilbage til indhold