Lejerfyn - Lejerforening Fyn

Gå til indhold
DET KUNNE IKKE AFTALES, AT DER SKULLE BETALE SÆRSKILT FOR RENOVATION SOM ET TILLÆG TIL HUSLEJEN
Sagen angik, om Rokkevænget Middelfart ApS som udlejer var berettiget til i lejekontrakten med lejerne at aftale, at renovation skulle betales særskilt.
Højesteret udtalte, at bestemmelserne om fravigelighed i lejelovens § 53, stk. 3, og boligreguleringslovens dagældende § 15 a, stk. 1, må forstås sådan, at der kan aftales en husleje, som overstiger det lejedes værdi, herunder eventuelt med andre reguleringsmekanismer end dem, der fremgår af loven, men at bestemmelserne ikke angår, hvilke driftsudgifter der skal indgå i huslejen, og hvilke der kan kræves særskilt refunderet som tillæg til huslejen.
Højesteret udtalte endvidere, at dette også stemmer med det formål om gennemskuelighed for lejeren, som er omtalt i forarbejderne til de pågældende bestemmelser.
Højesteret fastslog på den baggrund, at der ikke var hjemmel til at aftale, at der skulle ske særskilt betaling for renovation som et tillæg til huslejen.
Kilde: Højesteret sagsnr. 26/2017 af 21.09.2017
27-10-2017
Særskilt betaling ud over lejen
Af domme afsagt af Højesteret fremgår blandt andet, at det kræver særlig hjemmel, hvis en udlejer vil opkræve penge fra lejeren ved refusion uden for huslejen. Læs mere [...]
Opsigelse af dit lejemål
Der findes forskellige typer af lejemål. Se de vigtigste forskelle hvad angår opsigelse af lejemål. [Oversigt]
Kilde: Danmarks Lejerforeninger
Fynske lejerePBS gebyr var i strid med lejelovgivningen
En adgang for udlejeren til at udskille dele af lejen til særskilt betaling ved refusion kræver lovhjemmel. Da der ikke var lovhjemmel for særskilt refusion af udlejers udgifter til PBS-gebyrer, blev lejer frifundet. Læs mere
Kilde: Højesteret dom afsagt 29. juni 2016
Fynske lejere
3x4 timer om ugen har vort kontor Skibhusvej 34, 5000 Odense C åbent for personlig henvendelse. Se kontorets åbningstiderne her.
HØJESTERET SKAL TAGE STILLING TIL ANVENDELSE AF LIGHEDSREGLEN I BOLIGREGULERINGLOVEN
Sagens tvistepunkt angik, hvorvidt lighedsreglen i boligreguleringslovens § 5, stk. 9, skal anvendes således, at der udelukkende skal sammenlignes med lejemål, hvor lejen er fastsat efter § 5, stk. 2, eller om lejemål i ejendommen, hvor lejen er fastsat efter § 5, stk. 1, 2. pkt., om omkostningsbestemt leje med forbedringstillæg, også skal inddrages i denne vurdering. Der var mellem parterne enighed om, at lejemålene i ejendommen er ens moderniseret, og at der både er lejemål, der er udlejet efter § 5, stk. 1, 2. pkt., og § 5, stk. 2. [læs mere]
Kilde: Procesbevillingsnævnet 9. marts 2017
15-03-2017
HØJESTERET: SKYLNERS BEBOELSESLEJLIGHED SKULLE IKKE INDDRAGES I KONKURSBO
A havde siden 1993 boet til leje i en beboelseslejlighed på 450 m2 til en leje på 8.900 kr. pr. måned. I 2014 blev A erklæret konkurs, hvorefter udlejer tilbød konkursboet en kontant flyttekompensation på 400.000 kr. mod at få stillet skyldners lejemål til rådighed. Konkursboet ønskede derfor lejlighe­den inddraget i boet. Højesteret fastslog, at der ikke var adgang til at inddrage skyldners beboelseslejemål i konkurs­boet, når boets økonomiske interesse heri ikke direkte fulgte af rettighederne i henhold til lejekon­trakten eller lejeforholdet i øvrigt, men derimod var opstået som følge af et tilsagn fra udlejer til kon­kursboet om betaling for at overlade lejemålet til udlejer. Landsretten var nået til samme resultat.
Kilde: Højesteret sag 63/2016, kendelse afsagt 2. marts 2017
08-03-2017
LEJER FLYTTEDE SOM AFTALT HVORFOR UDLEJER IKKE KUNNE KRÆVE ISTANDSÆTTELSE
Lejeren har ved Huslejenævnet i Odense gjort gældende at udlejer skulle tilbagebetale det indbetalte depositum med henvisning til, at udlejeren i mail af 12. april 2016 til lejeren havde meddelt, at denne ikke skal aflevere lejemålet nyistandsat, såfremt denne flyttede inden 6 måneder. Herudover har lejeren henvist til sin fejl- og mangelliste udarbejdet i forbindelse med dennes indflytning den 1. august 2011. Lejeren har tilkendegivet, at hun vil betale for støttefødder til radiatoren. Huslejenævnet afgjorde at lejer havde krav på tilbagebetaling af sit depositum, dog med fradrag for udgiften til støttefødder til radiator. [...]
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune sagsnr. 16-326
22-02-2017
HUSLEJENÆVNET FASTSLOG AT UDLEJER IKKE KUNNE KRÆVE SÆRSKILT FOR VAND & RENOVATION
Huslejenævnet i Assen udtaler at ”Lejelovgivningen indeholder ufravigelige regler om fastsættelse og regulering af lejen, der ikke åbner adgang til som tillæg til lejebetaling at lade lejeren dække udlejers driftsudgifter ved refusion. En adgang for udlejer til at udskille dele af lejen til særskilt betaling ved refusion kræver derfor lovhjemmel”. Lejer skal derfor ikke, ud over lejen betale særskilt for renovation. Udlejer skal derfor tilbagebetale lejer samtlige de a conto beløb, der er indbetalt i lejeperioden.
Der er ikke individuelle vandmålere, og lejeloven indeholder ikke særskilt hjemmel, som giver udlejer adgang til at udskille en del af lejen til særskilt betaling vedrørende refusion. Udlejer skal derfor tilbagebetale lejer de beløb, lejer særskilt har indbetalt til vand i lejeperioden. [læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Assens Kommune sagsid: 16-18291
08-02-2017
Pristalsregulering af lejen
Det fremgik af lejekontraktens § 11, at årslejen pristalsreguleres med ændring i nettoprisindekset hvert år den 1. januar, første gang 1. januar 2013. Dog skal reguleringen udgøre minimum 3 % af den gældende årsleje. Huslejenævnet fastslog, at da lejen skulle fastsættes efter boligreguleringslovens § 15 a kan der ikke aftales en minimumsregulering på 3 %, men alene en regulering i henhold til nettoprisindekset. Huslejenævnet vedtog her efter at godkende lejestigning i henhold til nettoprisindekset pr.  1. januar 2013, 1. januar 2014 og 1. januar 2015 som beregnet af udlejers repræsentant under sagens behandling i huslejenævnet.
Kilde: Huslejenævnet i Odense sagsnummer 16-307 vedrørende ejendommen Kongensgade 50, 5000 Odense C.
18-01-2017
I Lejerforening Fyn er der mange opgave der dagligt bliver udført ud over de rent foreningspraktiske opgaver:
Der bliver hvert år behandlet mange unikke sagsforløb, hvor vi skriftligt er i dialog med modparter og/eller myndigheder på medlemmernes vegne.
Der ydes mundtlig telefonisk rådgivning til mange af vore medlemmer hver eneste uge.
Der kom i 2016 i alt 542.098,00 kr. ind i sager, hvor udlejer måtte udbetale tilgodehavende til vort medlem via vores konto. Udover det ligger der gevinsterne ved at vore medlemmer undgår at betale regninger fra udlejer, får lejen nedsat fremadrettet og lignende.

Ny boligminister fra Liberal Alliance - hvad kan vi vente os?
Sæt boligen fri!
Liberal Alliances boligpolitik - Boligmarkedet skal dereguleres - Erstat planøkonomi med markedsøkonomi
Private lejelejligheder - Liberal Alliance vil gøre op med huslejereguleringen.
Måske går det ikke så galt! I "Regeringsgrundlaget" er der ikke aftalt noget specielt vedrørende regeringens boligpolitik hverken for det privat- eller det almene boligområde. Kun boligejerne er tilgodeset i regeringsgrundlaget!
Hæfter lejeren af en almen bolig for skader forvoldt på boligorganisationens fælles arealer?
I sagen havde en lejers gæst smadret en rude i boligorganisationens fælleshus. Boligorganisationen opkrævede erstatning for den smadrede rude hos skadevolder, der dog ikke betalte erstatningskravet. I sagen havde en lejers gæst smadret en rude i boligorganisationens fælleshus. Boligorganisationen opkrævede erstatning for den smadrede rude hos skadevolder, der dog ikke betalte erstatningskravet.
Fogedretten udsatte lejeren af lejemålt men Vestre Landsret nægtede at fremme fogedsagen. Boligorganisationen har fået tilladelse til kære til Højesteret af kendelsen afsagt af Vestre Landsret den 8. marts 2016.[...]
Kilde: Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. 2016-22-0147
24-08-2016
Udlejer efterlevede ikke huslejenævnets afgørelse
Udlejeren har ikke efterkommet huslejenævnets pålæg om at udføre et nærmere angivet vedligeholdelsesarbejde inden udløbet af den af nævnet fastsatte frist. Lejen blev nedsat med 250,00 kr. pr. måned indtil det påbudte arbejde er udført.[...]
Kilde: Huslejenævnet i Odense sagsnummer 16-405 vedrørende ejendommen Carlsen-Skiødts Vej 80, 5220 Odense SØ
03-05-2016
Lejerne hæftede for husleje men ikke for istandsættelse af lejemålet
Udlejeren havde ikke overholdt de formelle regler for reklamation ved lejernes fraflytning hvorfor disse ikke skulle betale for istandsættelse af lejemålet. Yderligere var en mundtlig varslet lejeforhøjelse ugyldig. Lejerne hæftede for husleje i den 3 måneders opsigelsesperiode.[...]
Kilde: Huslejenævnet i Odense sagsnummer 16-032 vedrørende ejendommen Stenløse Bygade 5, 5260 Odense S
09-05-2016
Tilbagebetaling af depositum - de nye regler ikke overholdt
Huslejenævnet i Odense har i medfør af lejelovens § 106, stk. 1, nr. 4, vedtaget at fastslå, at lejerne har krav på tilbagebetaling af det fulde depositum. Udlejer havde ikke overholdt reglen om at lejeren skulle indkaldes skriftligt til syn med mindst 1 uges varsel. Det følger heraf udlejerens krav om istandsættelse bortfalder. [...]
Kilde: Huslejenævnet i Odense sagsnummer 16-047 vedrørende ejendommen Dalumvej 88, 5000 Odense C
26-04-2016
Særskilt betaling for vand og renovation
Huslejenævnet i Odense har i medfør af lejelovens § 106, nr. 7, vedtaget, at udlejerne ikke kan kræve særskilt betaling for vand og renovation. Lejerne har således krav på tilbagebetaling af a conto-beløb for perioden 1. februar 2011 til 31. december 2011 kr. 4.400,00 og for perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012 kr. 4.800,00. [...]
Kilde: Huslejenævnet i Odense sagsnummer 15-034 vedrørende ejendommen Stenløse Bygade 5, 5260 Odense S
18-04-2016
Lejekontrakt
Udlejers forhøjelse af aconto bidrag for varme og vand
Procesbevillingsnævnet har den 6. april 2016 meddelt en lejer tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 12. februar 2016.
Under en fogedsag havde en udlejer begæret lejerne af et lejemål udsat med henvisning til, at lejerne ikke havde betalt et forhøjet aconto bidrag vedrørende varme og vand. Udlejer havde forhøjet aconto bidragene for de resterende fem måneder af en regnskabsperiode til et niveau, der skabte fuld dækning for den forventede udgift i hele regnskabsåret.
[...]
Kilde: Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2016-22-0127
14-04-2016
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu