Fraflytning almen - Lejerfyn - Lejerforening Fyn

Lejerforening Fyn

Gå til indhold
Tvister afgjort > Beboerklagenævn
BOLIGFORENINGEN KUNNE IKKE KRÆVE BETALING FOR ISTANDSÆTTELSEN VED FRAFLYTNING
Indkaldelsesfristen på mindst 1 uge, jf. § 13, stk. 3 i vedligeholdelsesbekendtgørelsen var ikke er overholdt idet indkaldelsen var lagt i lejers postkasse den 2. juni og synet skulle afholdes den 4. juni. Beboerklagenævnet lagde i sagen til grund at udlejeren bar forsendelsesrisikoen for at indkaldelsen nåede rettidigt frem til lejeren. [Læs mere]
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense Kommune, sagsnr. 21-063
03-02-2023
UDLEJER OVERHOLDT IKKE FORMALIA - KRAVET OM ISTANDSÆTTELSE BORTFALDT
Lejerens repræsentant anmodede beboerklagenævnet om behandling af en tvist mellem lejer og udlejer Odense Kommune vedr. udlejers krav på istandsættelse. Nævnet vedtog at udlejerens krav mod lejeren om betaling for istandsættelsesarbejder bortfaldt som følge af at fraflytningssynet i henhold til almenlejelovens§ 94, stk. 1 var rettidigt. [Læs mere]
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense Kommune, sagsnr. 21-059 - udlejer Odense Kommune.
11-11-2022
BOLIGSELSKABET HAVDE IKKE OVERHOLDT FORMALIA - KRAVET OM I STANDSÆTTELSE BORTFALDT
Boligselskabet har fremsendt dokumentation for indkaldelse til fraflytningssyn den 20. januar 2021. Der blev afholdt flyttesyn den 13. januar 2021, og foreløbig opgørelse over istandsættelsen blev sendt til lejer samme dag. Den endelige opgørelse er sendt til lejer den 1. februar 2021. Boligselskabet har telefonisk oplyst, at de ikke har dokumenter for flytning af datoen for fraflytningssynet, ligesom ejendomsmesteren ikke husker nærmere om flytning af datoen. Nævnet har lagt til grund, at udlejer ikke har dokumenteret aftalt flytning af fraflytningssynet til den 13. januar 2021, hvorfor kravet er bortfaldet. [Læs mere]
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense sagsnr. 21-041
03-01-2022
FRAFLYTNINGSKRAV MOD LEJER I ALMEN BOLIG BORTFALDT
Boligselskabet har indbragt en sag om uenighed om betaling for istandsættelse i forbindelse med lejernes fraflytning af lejemålet. Beboerklageævnet har i medfør af § 29 i almenlejeloven vedtaget, at udlejerens krav mod lejeren om betaling for istandsættelsesarbejder er bortfaldet som følge af at den endelige flytteopgørelse er fremsendt til lejeren mere end 4 uger efter den sidste faktura er kommet boligselskabet i hænde, og kan således i henhold til retspraksis ikke anses for at være fremsendt uden unødig forsinkelse [Læs mere]
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense sagsnr. 20-057 Birkeparken 170
11-11-2021
LEJER SKULLE IKKE BETALE FOR MISLIGHOLDELSE OG NORMALISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING
Beboerklagenævnet i Odense har i medfør af § 29 i almenlejeloven vedtaget at udlejer ikke kan kræve betaling for misligholdelse og normalistandsættelse i henhold til den endelige flytteopgørelse af 9. marts 2018. Afgørelsen betyder, at udlejerens krav mod lejeren om betaling for istandsættelsesarbejder bortfalder jf. vedligeholdelsesbekendtgørelsens § 17, stk. 1. Begrundelse er at den endelige opgørelse over istandsættelsesudgifterne skal sendes til lejer uden unødig forsinkelse jf. § 15, stk. 3. At den endelige opgørelse er sendt til lejer den 9. marts 2018, og den sidste faktura vedrørende istandsættelsen er dateret den 26. januar 2018. Den endelige opgørelse derfor er fremsendt til lejer ca. 6 uger efter den sidste faktura, og kan således i henhold til retspraksis ikke anses for at være fremsendt uden unødig forsinkelse. [Læs mere]
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense sagsnr. 19-032
20-02-2020
UDLEJERS KRAV OM ISTANDSÆTTELSE AF EN ALMEN BOLIG BORTFALDT
Udlejeren et alment boligselskab har ved brev indbragt en sag om uenighed om betaling for istandsættelse i forbindelse med fraflytning. Lejeren er fraflyttet 18. december 2017, og den endelige flytteopgørelse er sendt til lejeren den 13. marts 2018. Sidste faktura vedrørende istandsættelsen er dateret 29. januar 2018. Nævnet har i medfør af § 29 i almenlejeloven vedtaget, at udlejerens krav mod lejeren om betaling for istandsættelsesarbejder er bortfaldet. Begrundelsen for afgørelse er at den endelige opgørelse først er fremsendt til lejer ca. 6 uger efter den sidste faktura, og kan således i henhold til retspraksis ikke anses for at være fremsendt uden unødig forsinkelse. [læs mere]
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense Kommune sag nr. 18-050
11-04-2019
BEBOERKLAGENÆVNET TILSIDESATTE BOLIGFORENINGENS ISTANDSÆTTELSESKRAV PÅ 64.263,75 KR.
Det fremgår af sagen, at boet efter lejer ikke kan anerkende at skulle betale 60.313,75 kr. for udskiftning af gulv og har henvist til almindelig slid og ælde. Udlejeren har begrundet sit krav med, at der var limrester på gulvet efter lejers gulvtæppe, og at det ikke var muligt at slibe og lakere gulvet. Dermed har der været tale om misligholdelse. Beboerklagenævnet har gennemgået sagens oplysninger og dokumentationer og fandt at udgifterne der var anført i den endelige flytteopgørelse som følge af misligholdelse var anført som "Fraflytter" og "Istandsættelse ved fraflytning" var så generelle betegnelser, der ikke specifikt angav, hvilke misligholdelsesarbejder der var udført. Hermed fandt nævnet at specifikationskravet i jf. vedligeholdelsesbekendtgørelsens ! 15, stk. 4 ikke var opfyldt hvorfor udlejers samlede istandsættelseskrav overfor boet bortfaldt. [Læs mere]
Kilde: Retten i Svendborg BS-1557/2018-SVE Dom af 12.12.2018
18-01-2019
BEBOERKLAGENÆVNET REDUCEREDE UDGIFTEN TIL ISTANDSÆTTELSE MED 4.000,00 KR.
Ifølge den endelige opgørelse var lejeren blevet opkrævet for følgende udgifter til misligholdelse: Skadeservice 4.000,00 kr., Tømrerarbejde 12.589,69 kr. og Ekstra rengøring 1.798,93 kr.
Lejeren kunne ikke anerkende at betale for disse udgifter, og havde vedrørende gulve gjort gældende, at der er tale om slid og ælde, og at gulvene var vedligeholdt som krævet. Nævnet konstaterede at der var uoverensstemmelser mellem de på synsrapporten oplyste arbejder vedrørende skadeservice sammenholdt med faktura fra Dias Rengøring og Skadeservice ApS samt at lejeren var afregnet dobbelt for rengøring, da 2 faktura indeholdt samme udgifter til rengøring. Som følge her af afgjorde Beboerklagenævnet at lejer ikke kunne pålægges at betale 4.000,00 kr. vedrørende skadesservice. [Læs mere]
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense Kommune sag nr. 18-004.
12-11-2018
Copyright 2010 Lejerforening Fyn
Logo for Lejerforening Fyn
Tilbage til indhold