Beboerklagenævn fraflytning - Lejerfyn - Lejerforening Fyn

Lejerforening Fyn

Gå til indhold
Tvister afgjort > Hovedlager
FRAFLYTNINGSOPGØRELSEN OVERHOLDT IKKE FORMALIA - UDLEJERS KRAV BORTFALDT
Lejerne har indbragt sag om uenighed om lejers betaling i forbindelse med fraflytning, hvor tvisten omhandler betaling for reparation af lejemålets gulve. Udlejeren er Arbejdernes Boligforening. Lejerne har indbragt sagen, idet de bestrider at skulle hæfte for misligholdelse af gulvet, da der alene er tale om almindelig slid og ælde efter 21 års beboelse i lejemålet. Det fremgår af sagen, at lejerne flyttede ind i lejemålet den 1. april 2002, hvor der samme dag blev afholdt et indflytningssyn. Udlejeren har ikke kunne fremsende en genpart af indflytningsrapporten til nævnet, da rapporten ikke er blevet scannet ind i forbindelse med udlejerens overgang til digitale lejemålsmapper. Ifølge lejekontraktens § 8, er lejemålet omfattet af B-ordningen, hvormed den ind[1]vendige vedligeholdelse af lejemålet påhviler udlejeren. Ved lejemålets indgåelse blev der aftalt en månedlig indbetaling på 55,00 kr. til den indvendige vedligeholdelseskonto. Lejerne opsagde lejemålet den 30. marts 2023. Den 3. april 2023 indkaldte udlejeren lejerne til fraflytningssyn den 11. maj 2023. Synsdatoen blev den 17. april 2023 rykket til 3. maj 2023 efter aftale mellem parterne. Det fremgår af fraflytningsrapporten, at fraflytningssynet blev afholdt den 4. maj 2023. Det fremgår yderligere, at lejerne ikke deltog på fraflytningssynet. Udlejeren har oplyst til sagen, at det blev aftalt mellem parterne at flytte synet til denne dato. Af fraflytningsrapporten fremgår det, at dørtrin og trægulve skal slibes og lakeres. Det fremgår yderligere, at der er løst tapet i hjørnerne, som lejerne ikke hæfter for.
Udlejeren fremsendte fraflytningsrapporten til lejerne den 10. maj 2023, og fremsendte samtidig oplysninger om istandsættelsesudgifterne i henhold til lov om leje af almene boliger § 94, stk. 2. Af disse oplysninger fremgår det, at lejerens andel af normalistandsættelsen var 0,00 kr., og at den anslåede udgift til istandsættelse som følge af misligholdelse var 13.000,00 kr. Det fremgår yderligere, at den almindelige vedligeholdelsesudgift betalt af afdelingen er 0,00 kr. Den 11. maj 2023 modtog udlejer fakturaen for gulvslibning, hvorefter udlejeren fremsendte den endelige flytteafregning til lejerne den 14. juni 2023. Af den endelige flytteafregning fremgår det, at udlejeren har fremsat et krav på 10.962,50 kr. for misligholdelse af gulvet. Lejerne har gjort gældende, at udgiften for istandsættelsen af gulvet burde dækkes af beløbet på den vedligeholdelseskonto, som de har indbetalt til i 21 år. Udlejeren har gjort gældende, at der ikke længere kan disponeres over beløb på boligens vedligeholdelseskonto, når boligen er opsagt, og fastholder deres krav. Nævnet har gennemgået sagens oplysninger og dokumentationer.
AFGØRELSE
Nævnet har i medfør af § 29 i almenlejeloven vedtaget, at udlejerens samlede krav mod lejeren om betaling for istandsættelsesarbejder, herunder også istandsættelsearbejder som følge af lejernes misligholdelse, er bortfaldet.
BEGRUNDELSE
Nævnet har lagt til grund, at det følger af vedligeholdelsesbekendtgørelsens § 15, stk. 4,
 • at den ende[1]lige opgørelse over istandsættelsesudgifterne skal indeholde oplysning om, hvilke istandsættelsesarbejder, der er udført,
 • hvad istandsættelsesarbejderne har kostet, og
 • hvorledes lejernes andel af istandsættelsesudgifterne er beregnet,
 • at udlejerens endelige opgørelse ikke indeholder en opgørelse over, hvilke istandsættelsesudgifter der er udført og betalt af afdelingen,
 • at udlejer derved ikke har oplyst, hvorledes lejernes andel af de endelige istandsættelsesudgifter er beregnet, og
 • at den endelige opgørelse dermed ikke opfylder formalia, hvorefter udlejers krav på betaling af istandsættelsesudgifterne er bortfaldet jf. vedligeholdelsesbekendtgørelsens § 17, stk. 1.
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense Kommune - sagsnr. 23-023 Store Glasvej 45
03-01-2024
UDLEJERS KRAV MOD LEJEREN OM BETALING FOR ISTANDSÆTTELSE BORTFALDT
Ved et brev af 7. november 2022 til beboerklagenævnet har Boligkontoret Danmark på vegne af udlejer, Andelsboligforeningen Samvirke, indbragt en sag om istandsættelse i forbindelse med fraflytning. Det fremgår af sagen, at lejer flyttede ind i lejemålet 15. november 2002, og at lejemålet er opsagt pr. 3. juni 2022. Der blev afholdt flyttesyn den 1. juli 2022, hvor boet ikke deltog, og foreløbig opgørelse over istandsættelsen blev sendt til lejers repræsentant den 6. juni 2022. Den endelige opgørelse er sendt til lejer den 19. september 2022. Nævnet har gennemgået sagens oplysninger og dokumentationer.
AFGØRELSE
Nævnet har i medfør af § 29 i almenlejeloven vedtaget at udlejerens krav mod lejeren om betaling for istandsættelse er bortfaldet.
BEGRUNDELSE
Nævnet har lagt til grund,
 • at der er tale om et gyldigt fremsat krav i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse nr. 640 om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger,
 • at synsrapporten af 6. juni 2022 indeholder oplysning om, hvilke istandsættelsesarbejder, der kræves udført,
 • at udlejers foreløbige opgørelse og den endelige opgørelse indeholder oplysninger om, hvorledes lejers andel af udgifterne er beregnet, og hvilke arbejder, der kræves udført som følge af lejers misligholdelse,
 • at opgørelserne også indeholder oplysning om udlejers andel af udgifterne,
 • at der dog ved den endelige opgørelse af 19. september 2022 er sket ændringer i udgifterne til gulv, uden at dette er tydeliggjort for lejer,
 • at denne ændring ikke er i overensstemmelse med almenlejeloven og vedligeholdelsesbekendtgørelsens § 15, hvoraf det fremgår, at senest 14 dage efter synet skal lejeren skriftligt underrettes om størrelsen af den anslåede udgift til istandsættelsen og beregningen af lejerens eventuelle andel heraf, opdelt på arbejder efter § 14, nr. 1 og 2, og
 • at nævnet på denne baggrund ikke finder korrektionen af 19. september 2022 er i overensstemmelse med § 15, stk. 1.
Herefter er udlejers krav mod lejer og boet bortfaldet, jf. vedligeholdelsesbekendtgørelsens § 17.
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense Kommune sagsnummer 22-062, Munkebjergvej 167
05-12-2023
UDLEJER HAVDE IKKE OVERHOLDT FORMALIA - ISTANDSÆTTELSESKRAVET BORTFALDT
Lejeren har den 18. oktober 2022 indbragt en sag om afregning af depositum i forbindelse med fraflytning af ovennævnte lejemål.
Udlejeren er CIVICA.
Det fremgår af sagen, at lejeren flyttede ind i lejemålet den 10. juli 2017, og at lejemålet blev opsagt pr. 1. maj 2022.
Der blev afholdt flyttesyn den 1. juni 2022. Den foreløbige opgørelse over istandsættelsen fremgår af fraflytningsrapporten, som blev udleveret til lejeren på fraflytningssynet, og den endelige opgørelse er sendt til lejeren den 8. august 2022.
Nævnet har gennemgået sagens oplysninger og dokumentationer.
AFGØRELSE
Nævnet har i medfør af almenlejelovens § 29, vedtaget, at udlejeren ikke kan kræve betaling for istandsættelse i henhold til den endelige flytteopgørelse af 8. august 2022.
BEGRUNDELSE
Nævnet har lagt til grund,
 • at det følger af ordlyden i vedligeholdelsesbekendtgørelsens § 15 stk. 4, at den endelige opgørelse over istandsættelsesudgifterne, skal det udtrykkeligt fremgå, hvilke istandsættelsesarbejder, der er udført som følge af misligholdelse, hvilke andre istandsættelsesarbejder, der er udført, og hvorledes lejerens andel af eventuelle overskridelser af de i medfør af stk. 1 anslåede beløb er beregnet, jf. lov om leje af almene boliger § 94, stk. 2, 2. pkt.
 • at udlejers endelige opgørelse ikke indeholder oplysninger om, hvorledes lejerens andel af udgifterne er beregnet, og
 • at udlejer derved ikke har fulgt reglerne i bekendtgørelsens § 15, stk 4, om beregning af overskridelsen hvorefter udlejers krav om istandsættelse bortfalder, jf. bekendtgørelsens § 17, stk. 1.
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense Kommune, sagsadresse Saxovej 26, 5210 Odense NV
20-09-2023
BOLIGFORENINGEN KUNNE IKKE KRÆVE BETALING FOR ISTANDSÆTTELSEN VED FRAFLYTNING
Udlejerens repræsentant har indbragt en sag om afregning af depositum i forbindelse med lejerens fraflytning af ovennævnte lejemål. Udlejeren er CIVICA og er repræsenteret af Ajour Advokater. Lejeren er repræsenteret af advokat Charlotte Szocskas.
Det fremgår af sagen, at lejeren flyttede ind i lejemålet den 10. marts 1996, og at lejemålet blev ophævet den 10. marts 2020, og udsættelsesforretning fandt sted den 26. maj 2020.
Der blev afholdt flyttesyn den 4. juni 2020.
Den foreløbige opgørelse over istandsættelsen fremgår af fraflytningsrapporten, som blev sendt til lejeren ved afleveringsattest den 12. juni 2020.
Den sidste faktura over istandsættelsesarbejderne har udlejeren modtaget den 11. september 2020, og den endelige opgørelse er sendt til lejeren den 23. september 2020.
Det fremgår af sagen, at udlejeren den 27. maj 2020 indkaldte lejeren til fraflytningsyn, og at indkaldelsen blev sendt med afleveringsattest til fraflytningsadressen, dvs. Carl Blochs Vej 31, 2. mf.
Lejerens repræsentant har gjort gældende, at udlejeren ikke behørigt har indkaldt lejeren til syn, eftersom indkaldelse er sendt til lejerens fraflyttede adresse. Der er henvist til TBB 2020.637.
Udlejeren har redegjort for, hvorfor der ikke er indhentet oplysning om lejerens nye adresse hos folkeregisteret, og har blandt andet henvist til GD 1999/55 og TBB 2003.144V samt Boliglejeret af Edlund og Grubbe.
Nævnet har gennemgået sagens oplysninger og dokumentationer.
AFGØRELSE
Nævnet har i medfør af almenlejelovens § 29, vedtaget, at udlejeren ikke kan kræve betaling for istandsættelse i henhold til den endelige flytteopgørelse af 23. september 2020.
Nævnet har herudover afvis, at træffe afgørelse om, hvorvidt udlejeren kan kræve betaling af 31.000,00 kr. vedrørende ”Afregning lån, depositum”, medtaget i flytteopgørelsen af 23. september 2020.
BEGRUNDELSE
Nævnet har lagt til grund, at det følger af vedligeholdelsesbekendtgørelsens § 13, stk. 1,
 • at boligorganisationen skal syne enhver bolig ved dens fraflytning,
 • at det følger af stk. 2, at synet skal foretages senest 2 uger efter,
 • at boligorganisationen er blevet bekendt med, at fraflytning har fundet sted,
 • at den fraflyttende lejer skal indkaldes skriftligt til synet med mindst 1 uges varsel, jf. stk. 3,
 • at lejeren er udsat ved fogeden den 26. maj 2020, og
 • at boligorganisationen den 27. maj 2020 indkaldte lejeren skriftligt til syn til afholdelse den 4. juni 2020,
 • at indkaldelsen blev sendt med afleveringsattest til lejerens fraflyttede adresse,
 • at det fremgår af afleveringsattesten, at indkaldelsen blev lagt i postkassen den 2. juni 2020,
 • at indkaldelsesfristen på mindst 1 uge, jf. § 13, stk. 3, dermed ikke er overholdt, idet udlejeren bærer forsendelsesrisikoen,
 • at indkaldelsen til synet også burde have været sendt til lejerens e-mail,
 • at for så vidt angår beløbet på 31.000,00 kr. vedrørende ”Afregning lån, depositum”, har nævnet afvist at træffe en afgørelse, idet der er tale om et privatretligt anliggende, som nævnet ikke har kompetence til at træffe afgørelse i.
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense Kommune, sagsnr. 21-063
03-02-2023
UDLEJER OVERHOLDT IKKE FORMALIA - KRAVET OM ISTANDSÆTTELSE BORTFALDT
Lejerens repræsentant har ved brev indbragt en sag om uenighed om betaling for istandsættelse i forbindelse med fraflytning. Udlejeren er Odense Kommune. Lejeren er fraflyttet 13. oktober 2021, og der er foretaget fraflytningssyn den 16. november 2021. Den foreløbige flytteopgørelse er sendt til lejeren den 16. november 2021. Sidste faktura vedrørende istandsættelsen er dateret 26. november 2021. Udlejeren har oplyst, at den endelige opgørelse ikke er fremsendt pt., grundet nævnets behandling af fraflytningssagen. Nævnet har gennemgået sagens oplysninger og dokumentationer.
AFGØRELSE
Nævnet har i medfør af § 29 i almenlejeloven vedtaget, at udlejerens krav mod lejeren om betaling for istandsættelsesarbejder er bortfaldet.
BEGRUNDELSE
Nævnet har lagt til grund,
 • at det følger af ordlyden i almenlejelovens § 94, stk. 1,
 • at ved fraflytning gennemføres et syn af boligen, hvorunder omfanget af lejerens forpligtelser efter § 25, stk. 4, og § 26 fastlægges. Synet foretages senest 2 uger efter, at udlejeren er blevet bekendt med, at fraflytning har fundet sted, at udlejer den 8. oktober 2021 er gjort bekendt med den tidligere fraflytning,
 • og at fraflytningssynet den 16. november 2021 ikke er rettidigt i henhold til almenlejelovens § 94, stk. 1.
På den baggrund bortfalder udlejer krav mod lejeren om betaling for istandsættelsesarbejder i forbindelse med fraflytningen.
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense Kommune, sagsnr. 21-059 - udlejer Odense Kommune.
11-11-2022
BOLIGSELSKABET HAVDE IKKE OVERHOLDT FORMALIA - KRAVET OM I STANDSÆTTELSE BORTFALDT
Ved et brev til beboerklagenævnet har Fyns Almennyttige Boligselskab indbragt en sag om istandsættelse i forbindelse med fraflytning. Det fremgår af sagen, at lejer flyttede ind i lejemålet 1. februar 2020, og at lejemålet er tidsbegrænset til 1. oktober 2020. Boligselskabet har fremsendt dokumentation for indkaldelse til fraflytningssyn den 20. januar 2021. Der blev afholdt flyttesyn den 13. januar 2021, og foreløbig opgørelse over istandsættelsen blev sendt til lejer samme dag. Den endelige opgørelse er sendt til lejer den 1. februar 2021.
Boligselskabet har telefonisk oplyst, at de ikke har dokumenter for flytning af datoen for fraflytningssynet, ligesom ejendomsmesteren ikke husker nærmere om flytning af datoen.
Beboerklagenævnet har forgæves anmodet om lejers bemærkninger til sagen ved breve af 2. august, 16. august samt 31. august 2021.
Nævnet har gennemgået sagens oplysninger og dokumentationer.
AFGØRELSE
Nævnet har i medfør af § 29 i almenlejeloven vedtaget at udlejer ikke kan kræve betaling for istandsættelse af de lejede i henhold til den endelige flytteopgørelse af 1. februar 2021.
BEGRUNDELSE
Nævnet har lagt til grund, at udlejer ikke har dokumenteret aftalt flytning af fraflytningssynet til den 13. januar 2021, hvorfor kravet er bortfaldet.
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense sagsnr. 21-041
03-01-2022
FRAFLYTNINGSKRAV MOD LEJER I ALMEN BOLIG BORTFALDT
Fyns Almennyttige Boligselskab har den 2. december 2020 indbragt en sag om uenighed om betaling for istandsættelse i forbindelse med lejernes fraflytning af ovennævnte lejemål. Der er afholdt flyttesyn den 16. juni 2020, og den endelige flytteopgørelse er sendt til lejerne den 3. september 2020, og den sidste faktura vedrørende istandsættelsen er dateret 31. juli 2020. Udlejer har efterfølgende ved breve af 30. november 2020 samt 26. januar 2021 fremsendt revideret flytteopgørelse.
Nævnet har gennemgået sagens oplysninger og dokumentationer.
AFGØRELSE
Nævnet har i medfør af § 29 i almenlejeloven vedtaget, at udlejerens krav mod lejeren om betaling for istandsættelsesarbejder er bortfaldet.
BEGRUNDELSE
Nævnet har lagt til grund,
 • atdet følger af ordlyden i  vedligeholdelsesbekendtgørelsens § 15, at den endelige opgørelse omfatter en  opgørelse over istandsættelsesudgifterne,  
 • at den endelige opgørelse  over istandsættelsesudgifterne skal sendes til lejer uden unødig forsinkelse  jf. § 15, stk. 3,
 • at den endelige opgørelse er  sendt til lejer den 3. september 2020, og den sidste faktura vedrørende  istandsættelsen er dateret den 31. juli 2020,
 • at den endelige opgørelse er fremsendt til lejeren mere end 4 uger efter den sidste faktura, og kan således i henhold til retspraksis ikke anses for at være fremsendt uden unødig forsinkelse,
 • at udlejerens krav imod lejeren dermed er bortfaldet jf. vedligeholdelsesbekendtgørelsens § 17, stk. 1.
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense sagsnr. 20-057 Birkeparken 170
11-11-2021
LEJER SKULLE IKKE BETALE FOR MISLIGHOLDELSE OG NORMALISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING
Udlejeren har ved brev af 4. juli 2019 indbragt en sag om uenighed om lejers betaling i forbindelse med fraflytning. Udlejeren er Fyns almennyttige Boligselskab. Som sagen er forelagt for nævnet, kan lejerne ikke anerkende udlejerens krav om istandsættelse, idet lejerne har henvist til flere fejl- og mangler ved indflytningen. Lejerne flyttede ind i lejemålet den 1. marts 2017. Lejerne opsagde lejemålet den 8. november 2017, og fraflyttede den 2. januar 2018. Den foreløbige flytteopgørelse blev sendt til lejerne den 12. januar 2018, og den endelige flytteopgørelse blev sendt til lejerne den 9. marts 2018. Den endelige faktura i forbindelse med istandsættelsen modtog udlejeren den 26. januar 2018. Nævnet har gennemgået sagens oplysninger og dokumentationer.
AFGØRELSE
Nævnet har i medfør af § 29 i almenlejeloven vedtaget at udlejer ikke kan kræve betaling for misligholdelse og normalistandsættelse i henhold til den endelige flytteopgørelse af 9. marts 2018.
Afgørelsen betyder, at udlejerens krav mod lejeren om betaling for istandsættelsesarbejder bortfalder jf. vedligeholdelsesbekendtgørelsens § 17, stk. 1.
BEGRUNDELSE
Nævnet har lagt til grund,
 • at det følger af ordlyden i vedligeholdelsesbekendtgørelsens § 15, at den endelige opgørelse omfatter en opgørelse over istandsættelsesudgifterne,
 • at den endelige opgørelse over istandsættelsesudgifterne skal sendes til lejer uden unødig forsinkelse jf. § 15, stk. 3,
 • at den endelige opgørelse er sendt til lejer den 9. marts 2018, og den sidste faktura vedrørende istandsættelsen er dateret den 26. januar 2018,
 • at den endelige opgørelse derfor er fremsendt til lejer ca. 6 uger efter den sidste faktura, og kan således i henhold til retspraksis ikke anses for at være fremsendt uden unødig forsinkelse.
Nævnet bemærker i øvrigt, at nævnet ikke har taget stilling til huslejerestance.
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense sagsnr. 19-032
20-02-2020
Copyright 2010 Lejerforening Fyn
Logo for Lejerforening Fyn
Tilbage til indhold