Lejerfyn - Lejerforening Fyn

Lejerforening Fyn

Gå til indhold
HUSLEJENÆVNET NEDSATTE DEN ÅRLIGE LEJE MED 9.720,40 KR.
Lejerens repræsentant har indbragt en sag om den årlige leje  på 55.220,40 kr. ekskl. varme og vand. Det lejede er en 1-værelses lejlighed på 35 m² beliggende i en ejendom opført i 1896. Huslejenævnet har i medfør af § 15, stk. 1, i boligreguleringsloven vedtaget at fastsætte lejen i overensstemmelse med boligreguleringslovens § 5, stk. 2, og har herefter vedtaget at nedsætte den årlige leje pr. 1. januar 2020 til kr. 45.500,00 ekskl. varme og vand. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense sagsnr. 20-200
03-12-2021


Fynske lejere
HØJESTERET VIGTIG DOM - PAS PÅ
DIGITALT INDSIGELSE MOD EN OPSIGELSE AF LEJEMÅLET IKKE GYLDIG - LÆS  MERE
Fynske lejere
PBS GEBYR I STRID MED LEJELOVGIVNINGN
En adgang for udlejeren til at udskille dele af lejen til særskilt betaling ved refusion kræver lovhjemmel. Da der ikke var lovhjemmel for særskilt refusion af udlejers udgifter til PBS-gebyrer, blev lejer frifundet. Heller ikke hvis udlejer kalder det NETS [Læs mere]
Kilde: Højesteret dom afsagt 29. juni 2016
HÅNDBOG OM SKIMMELSVAMP
Transport-, Bygnings- og Boligministetriet har udgivet en håndbog om skimmelsvamp til kommunerne men den kan med fordel også læses lejere. Læs mere [...]
AFTALE OM FRAFLYTNINGSKRAV - TÆNK DIG OM - LAD DIG IKKE PRESSE
Hvis der i fraflytningsrapporten er plads til to underskrifter, og HVIS DU har fået mulighed for ALENE at skrive under til bekræftelse af modtagelsen af rapporten, vil en aftale om istandsættelse for din regning sandsynligvis blive anset for indgået, hvis DU UNDERSKRIVER to gange! Så underskriv KUN en gang for modtagelsen af en kopi af fraflytningsrapporten så bliver du ikke ved en aftale ansvarlig for udførelsen af bestemte arbejder eller påtager dig at betale et bestemt beløb til dækning af istandsættelsesomkostningerne. [Læs mere]
BEBOERKLAGENÆVNET PÅLAGDE BOLIGFORENINGEN AT OPSÆTTE ET NYT HEGN
Lejer har indbragt sag om blandt andet udlejers pligt til at reetablere et væltet hegn i lejemålets have. Da det ikke af lejekontrakten og vedligeholdelsesreglementet fremgik at pligten til at vedligeholde hegnet påhvilede lejeren fastslog nævnet at lejeren ikke kunne pålægges at vedligeholde hegnet. På denne baggrund pålagde beboerklagenævnet udlejer inden 6 uger at opsætte et nyt hegn i lejemålets have. [Læs mere]
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense sagsnr. 20-025
13-11-2021
HUSLEJENÆVNET FANDT IKKE AT DEN  AFTALTE ÅRLIGE LEJE VAR URIMELIG
Lejerne har indbragt en sag om uenighed om lejens størrelse på årligt 148,500,00 kr. for en lejlighed på 135 m² beliggende i en ejendom opført i  2008. Lejemålet er omfattet afreglerne om "fri lejefastsættelse" hvorfor huslejenævnet alene kan nedsætte lejen såfremt nævnet ikke anser den aftalte årlige leje for at være rimelig jf. aftalelovens § 36. I forhold til de i sagen foreliggende oplysninger og billeder, fandt nævnet at lejen var rimelig. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense sagsnr. 21-034 i ejendommen Kanslergade 30 A
17-11-2021
FRAFLYTNINGSKRAV MOD LEJER I ALMEN BOLIG BORTFALDT
Boligselskabet har indbragt en sag om uenighed om betaling for istandsættelse i forbindelse med lejernes fraflytning af lejemålet. Beboerklageævnet har i medfør af § 29 i almenlejeloven vedtaget, at udlejerens krav mod lejeren om betaling for istandsættelsesarbejder er bortfaldet som følge af at den endelige flytteopgørelse er fremsendt til lejeren mere end 4 uger efter den sidste faktura er kommet boligselskabet i hænde, og kan således i henhold til retspraksis ikke anses for at være fremsendt uden unødig forsinkelse [Læs mere]
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense sagsnr. 20-057 Birkeparken 170
11-11-2021
DEN VARSLEDE LEJEFORHØJELSE BLEV NEDSAT AF HUSLEJENÆVNET
Lejers repræsentant havde bedt huslejenævnet om at træffe afgørelse i en tvist om en varslet lejeforhøjelse vedrørende lejemål på 77 m² i et småhus. Huslejenævnet nedsatte den varslede leje fra 857,00 kr. pr. m² pr. år til 750,00 kr. pr. m² pr. år svarende til det lejedes værdi. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Middelfart i sagsnr. 2021-000633-18 vedrørende ejendommen Algade 44 i Ejby
04-11-2021
VARMEREGNSKABERNE VAR UGYLDIG OG UDLEJER KUNNE IKKE KRÆVE SÆRSKILT BETALING FOR VAND
Lejers repræsentant havde bedt huslejenævnet om at træffe afgørelse i en tvist vedrørende at lejer ikke havde modtaget vand- eller varmeregnskaber i boperioden. Udlejer gjorde gældende, at han hvert år havde udleveret vand- og varmeregnskaberne til lejerne, efter han havde modtaget regnskaberne fra bl.a. varmemålerfirmaet Clorius. Der var i nævnet enighed om, at varmeregnskaberne for 2018 og 2019 var ugyldige, og udlejer ikke havde krav på efterbetaling af varmeforbrug. Ligesom nævnet var enig om, at udlejer ikke var berettiget til at kræve acontobetalinger til vandforbrug hvorfor udlejer skulle tilbagebetale opkrævet acontobetaling til vand i hele lejeperioden.[Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Nyborg Kommune, sagsnr. 12231 vedrørende ejendommen Adelgade 3 i Nyborg
18-03-2021
LEJER HAVDE GENTAGNE GANGE GJORT OPMÆRKSOM PÅ MANGLENDE ISOLERING
Beboerklagenævnets gennemgang af de foreliggende oplysninger og dokumentationer, herunder målerfirmaets aflæsning og bemærkning var der ikke forhold som udlejer i relation til udfærdigelse af varmeregnskabet hæftede for. Men da lejer gentagne havde gjort opmærksom på den manglende isolering ved altandøren afgjorde nævnet at lejeren skulle have tilbagebetalt yderligere 750,00 kr.. [Læs mere]
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense Kommune, sagsnr. 20-048 i ejendommen Rødegårdsvej 247 i Odense
04-02-2021
DE FORMELLE REGLER IKKE OVERHOLDT - LEJEFORHØJELSE BORTFALDT
Lejer gjorde rettidig indsigelse mod en lejeforhøjelse senest 6 uger efter at kravet om lejeforhøjelse var kommet frem. Såfremt udlejeren ønskede at fastholde sit krav om en varslet lejeforhøjelse skulle denne indbringe sagen for huslejenævnet indenfor den i lejeloven fastsatte frist altså senest 6 uger fra lejerfristens udløb. Udlejer indbragte sagen for huslejenævnet forsent hvorfor de formelle regler ikke var overholdt. Huslejenævnet vedtog derfor at varslingen af lejeforhøjelse bortfaldt. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Assens Kommune, sagsnr. 2020-013238-9 i ejendommen Algade 44 B i Ejby
19-01-2021
DEN AFTALTE ÅRLIGE LEJE BLEV NEDSAT MED 18.892,43 KR.
Lejerens repræsentant Lejerforening Fyn har indbragt en sag om lejens størrelse. Udlejeren er Pilegården Bolig ApS og er repræsenteret af Nova Administration. Det fremgår af sagen, at den årlige leje ved indflytningen den 15. november 2019 udgjorde 53.400,00 kr. ekskl. varme. Der er tale om et lejemål på 45 m2 beliggende i en ejendom opført i 1900. Ejendommen er renoveret i 1993-1994 i henhold til en boligforbedringsbeslutning af 31. marts 1993. Nævnet har i medfør af lejelovens § 106, stk. 1, nr. 1, vedtaget at nedsætte den årlige leje pr. 15. november 2019 fra 53.400,00 kr. ekskl. varme til 34.507,57 kr. kr. ekskl. varme. Nævnet har endvidere vedtaget at nedsætte det indbetalte depositum til 8.626,90 kr.  
[Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune, sagsnr. 20-274 i ejendommen Østergade 22, Odense.
13-01-2021
VARSLING AF LEJEFORHØJELSE GODKENDT MEN IKKE TIL DET VARSLEDE BELØB
Lejeforhøjelsen er varslet over for lejeren, hvorefter den årlige leje er krævet forhøjet fra årligt 48.300,00 kr. ekskl. varme til årligt 92.400,00 kr., ekskl. varme. Lejerens repræsentant har ved brev fremsat indsigelse mod varslingen. Det lejede er ifølge Bygnings- og Boligregisteret en lejlighed på 154 m2, beliggende i en ejendom opført i 1927. Nævnet har foretaget en besigtigelse af forholdene på stedet. Nævnet har i medfør af lejelovens § 106, nr. 1, vedtaget at godkende, at den årlige leje pr. 1. april 2020 forhøjes, ikke som varslet, men skønsmæssigt til årligt 88.550,00 kr. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune, sagsnr. 20-005 i ejendommen Mageløs 9 B, Odense.
07-01-2021
VARSLINGEN AF LEJEFORHØJELSE KUNNE IKKE DANNE GRUNDLAG FOR REGULERING AF LEJEN
Udlejeren havde ikke dokumenteret, f.eks. i form af et rekommanderet brev eller et brev med afleveringsattest, at han rettidigt har indbragt lejerens indsigelse mod den varslede lejeforhøjelse for huslejenævnet, hvorfor huslejenævnet fastslog at udlejeren derfor ikke kunne fastholde sit lejeforhøjelseskrav over for lejeren og dermed ikke kunne danne grundlag for nogen regulering af lejen. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune, sagsnr. 20-001 i ejendommen Dronningensgade 33 D, Odense.
09-12-2020
LLO UDGIVER BOG OM LEJEAFTALER
LLO udgav 18. januar 2019 bogen Lejeaftaler - en håndbog - den første af sin slags udgivet på dansk.
"Lejeaftaler - en håndbog" kan downloades gratis på LLO's hjemmeside: http://llo.dk/lejeaftaler og kan desuden købes i trykt udgave samme sted.
Bogen er skrevet af Anders Serup Svendsen, chefjurist i LLO. Bogen forsøger både at give gode råd til, hvordan en lejeaftale skal laves, og hvordan man skal fortolke en lejeaftale, der allerede er indgået.
Kilde: 21.01.2019 Lejernes Landsorganisation (LLO)
Copyright 2010 Lejerforening Fyn
Logo for Lejerforening Fyn
Tilbage til indhold