Lejerfyn - Lejerforening Fyn

Lejerforening Fyn

Gå til indhold
Skatte- og afgiftsforhøjelse
 
Skatte- og afgiftsforhøjelsen er den eneste lejeforhøjelse, som kan kræves med tilbagevirkende kraft.
 
Stiger taksterne for ejendommens ejendomsskatter og afgifter, kan udlejeren varsle en lejeforhøjelse.

Forhøjelsen kan gennemføres med 3 måneders varsel, men kan dog kræves med virkning fra det tidspunkt,
udgiften er pålagt ejendommen, hvis kravet om lejeforhøjelse fremsættes senest 5 måneder efter dette tidspunkt.
 
Varsles forhøjelsen i maj, kan forhøjelsen kræves d. 1/9 for september og de foregående 8 måneder.

Obs: Reguleres din leje efter nettoprisindekset, kræver det, at der i kontrakten er taget forbehold for, at der også kan kræves forhøjelse efter skatter og afgifter.

Hvis man ikke kan anerkende forhøjelsen, kan man sende en skriftlig og specificeret indsigelse inden for seks uger fra modtagelsen af varslingen.
Tag Billeder
Når nøglerne til et nyt lejemål er modtaget, bør du gå rundt i lejemålet og tage billeder.
Tag gerne de samme billeder ved fraflytning
NYT KONTOR - ADRESSEN ER LUMBYVEJ 11, INDGANG C, 2. TV

AFTALE OM FRAFLYTNING - TÆNK DIG OM - LAD DIG IKKE PRESSE
"Se videoen og bliv klogere"
Fynske lejere
HØJESTERET VIGTIG DOM - PAS PÅ
DIGITALT INDSIGELSE MOD EN OPSIGELSE AF LEJEMÅLET IKKE GYLDIG - LÆS  MERE
AFTALE OM FRAFLYTNINGSKRAV - TÆNK DIG OM - LAD DIG IKKE PRESSE
Hvis der i fraflytningsrapporten er plads til to underskrifter, og HVIS DU har fået mulighed for ALENE at skrive under til bekræftelse af modtagelsen af rapporten, vil en aftale om istandsættelse for din regning sandsynligvis blive anset for indgået, hvis DU UNDERSKRIVER to gange! Så underskriv KUN en gang for modtagelsen af en kopi af fraflytningsrapporten så bliver du ikke ved en aftale ansvarlig for udførelsen af bestemte arbejder eller påtager dig at betale et bestemt beløb til dækning af istandsættelsesomkostningerne. [Læs mere]
Fynske lejere
PBS GEBYR I STRID MED LEJELOVGIVNINGN
En adgang for udlejeren til at udskille dele af lejen til særskilt betaling ved refusion kræver lovhjemmel. Da der ikke var lovhjemmel for særskilt refusion af udlejers udgifter til PBS-gebyrer, blev lejer frifundet. Heller ikke hvis udlejer kalder det NETS [Læs mere]
Kilde: Højesteret dom afsagt 29. juni 2016
HÅNDBOG OM SKIMMELSVAMP
Transport-, Bygnings- og Boligministetriet har udgivet en håndbog om skimmelsvamp til kommunerne men den kan med fordel også læses lejere. Læs mere [...]
TVIST OM BETALING FOR FORBRUG AF VARME OG VAND SAMT TVIST OM REGULERING AF LEJEN
Udlejer blev af huslejenævnet pålagt at tilbagebetale yderligere a acontobeløb for varme og vand fra 1. januar 2022 – 31. juli 2022, i alt 6.500,00 kr. samt pålagt at tilbagebetale opkrævet huslejestigning for 7 måneder á 189,52, i alt 1.326,64 kr. Begrundelsen var at udlejer ikke havde dokumenteret forbruget af varme samt at der ikke var individuelle målere i ejendommen. Yderligere havde udlejer ikke opfyldt meddelelseskravet for regulering af lejen efter nettoprisindeks.
Kilde: Huslejenævnet i Middelfart Kommune, sagsnr. 2023-003401-22 Algade 2A, 5592 Ejby
11-03-2024
HUSLEJENÆVNET NEDSAT DEN GÆLDENDE LEJE PÅ 81.600,00 KR. TIL 60.375,00  KR. ÅRLIGT
Lejeren har ved brev indbragt en sag om den gældende årlige leje på 84.864,00 kr. ekskl. varme. Udlejeren er Landbohuse ApS. Det fremgår af lejekontraktens § 2, at lejeforholdet begyndte den 1. juni 2022, og at lejen på indflytningstidspunktet blev aftalt til årligt 81.600,00 kr. ekskl. varme. Den indvendige vedligeholdelse af lejemålet påhviler lejeren. Herudover påhviler der lejeren en udvidet vedligeholdelsespligt. Til lejemålet hører komfur, emhætte samt køle/fryseskab. Udlejeren har herudover oplyst, at lejen ved en fejl i deres system ikke blev reguleret pr. 1. juni 2023 som aftalt i lejekontrakten, men i stedet blev reguleret pr.  1. juli 2023. Nævnet har i medfør af lejelovens § 52, vedtaget at nedsætte den årlige leje til 60.375,00 kr., ekskl. varme. Lejenedsættelsen har virkning fra 1. juli 2023, idet nævnet har fundet, at lejen er væsentligt højere end det omkostningsbestemte lejeniveau for tilsvarende lejeforhold. Nævnet har desuden vedtaget at nedsætte det indbetalte depositum til 15.093,75  kr.
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune, sagsnr. 23-301 Hjallesegade 16, 5260 Odense S
26-02-2024
FORBRUGSREGNSKABET VAR UGYLDIGT PÅ GRUND AF MANGLENDE KLAGEVEJLEDNING
Ifølge lejekontrakten har lejeren ved siden af huslejen betalt 500,00 kr. til forbrug. Herudover fremgår det, at det lejede er et værelse på 17 m² beliggende i en villa opført i 1975. Udlejeren har til sagen oplyst, at beløbet dækker 50,00 kr. til internet, og de resterende 450,00 dækker lejerens forbrug af varme, vand og el. Udlejeren anerkender, at der ikke kan opkræves for vand og el, når der ikke er individuelle målere. Udlejer har opgjort a conto varme for årene 2019, 2020 og 2021, og har i regnskaberne modregnet et a conto beløb på 450,00 kr. pr. måned. Forbrugsregnskaberne for varme skal indeholde oplysning om lejernes adgang til at gøre indsigelse. De til lejerne erlagte regnskaber indeholder ikke oplysning om lejernes  adgang til at gøre indsigelse, regnskaberne er dermed ugyldige. Huslejenævnet i Odense har vedtaget at lejeren har krav på tilbagebetaling af varme på i alt 8.015,98 kr. som udgør den af udlejer opkrævede tillægsbetaling i perioden.
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune, sagsnr. 22-045, Niels Juels Alle 38, 5250 Odense SV
19-02-2024
I LEJEKONTRAKTEN VAR IKKE AFTALT "DOBBELREGULERING" - DEN VARSLEDE LEJEFORHØJELSE TILSIDESAT
Adgangen til at foretage regulering på grundlag af nettoprisindekset er en undtagelse til lejelovens almindelige bestemmelser om regulering  af lejen. Det følger heraf, at en udlejer, der ved siden af at kunne kræve regulering  af lejen efter nettoprisindekset, fortsat ønsker at kunne kræve regulering efter lejelovgivningens almindelige bestemmelser, må tage et udtrykkeligt for behold herfor i lejekontrakten. Da det fremgår af lejekontrakten i nærværende sag, at der mellem parterne er aftalt, at lejen hvert år pr. 1.1. stiger i henhold til nettoprisindekset men udlejeren ikke i lejekontrakten har taget et udtrykkeligt forbehold for også at  kræve lejen reguleret efter lejelovgivningens almindelige bestemmelser, kan udlejeren ikke kan kræve lejen forhøjet efter lejelovens § 42.
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune, sagsnr. 23-291 Markhaven 31 B, Agedrup
06-02-2024
DEN ÅRLIGE LEJE BLEV NEDSAT MED 36.890,00 KR.
Lejerforening Fyn har anmodet huslejenævnet om at  tage stilling til lejens størrelse på indflytningstidspunktet, samt hvorvidt vand er  inklusive lejen eller kan afregnes særskilt. Herudover har lejerforeningen anmodet  nævnet om at tage stilling til den mellem parterne aftalte trappelejeregulering. I henhold til Bygnings- og Boligregistret er det lejede en ejerlejlighed på 58 m2 beliggende i en ejendom opført i 1935. Nævnet har i medfør af lejelovens § 38, vedtaget at nedsætte den årlige leje pr. 1.  august 2021 fra 73.140,00 kr. ekskl. varme til 36.250,00 kr. ekskl. varme. Udlejeren har endvidere oplyst, at trappelejereguleringen ikke er opkrævet. Udlejeren har herudover anerkendt, at udlejeren ikke har været berettiget til at  opkræve vand ved siden af lejen. Udlejeren har derfor tilbagebetalt a conto-beløb  til lejeren, hvilket er bekræftet af lejerforeningen.
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune, sagsnr. 23-120-121, sagsadresse Tolderlundsvej 86, 5000 Odense C
29-01-2024
UDLEJER SVAREDE IKKE HUSLEJENÆVNET HVORFOR LEJER FIK FULDT MEDHOLD
Sagen vedrører tvist om lejers eventuelle krav på tilbagebetaling af indbetalte a conto beløb vedrørende vand og varme 2022. Nævnet har vedtaget at udlejer skal tilbage betale indbetalte acontobeløb til vand og varme fra 1. januar 2022 til 31 december 2022. Tilbagebetalingskravet udgør kr. 9.000,00 kr.. Huslejenævnet lagt til grund, at der ikke er fremlagt forbrugsregnskaber eller anden dokumentation for forbruget og henviser til Vestre Landsrets afgørelse, trykt i TBB 2010.192. Udlejer har ikke afgivet svar i sagen. Der foreligger således ikke dokumentation for lejers forbrug af varme og vand.
Lejer har fået fuldt ud medhold i sin klage hvorfor udlejer pålægges at betale 6.597,00 kr. til huslejenævnet jf. lov om boligforhold § 82 stk. 2.
Kilde: Huslejenævnet i Middelfart Kommune, sagsadresse Østergade 15C 5580 Nørre Aaby
22-01-2024
LLO UDGIVER BOG OM LEJEAFTALER
LLO udgav 18. januar 2019 bogen Lejeaftaler - en håndbog - den første af sin slags udgivet på dansk.
"Lejeaftaler - en håndbog" kan downloades gratis på LLO's hjemmeside: http://llo.dk/lejeaftaler og kan desuden købes i trykt udgave samme sted.
Bogen er skrevet af Anders Serup Svendsen, chefjurist i LLO. Bogen forsøger både at give gode råd til, hvordan en lejeaftale skal laves, og hvordan man skal fortolke en lejeaftale, der allerede er indgået.
Kilde: 21.01.2019 Lejernes Landsorganisation (LLO)
Copyright 2010 Lejerforening Fyn
Logo for Lejerforening Fyn
Tilbage til indhold