Lejerfyn - Lejerforening Fyn

Lejerforening Fyn

Gå til indhold
UDLEJERS KRAV MOD LEJEREN OM BETALING FOR ISTANDSÆTTELSE BORTFALDT
Boligkontoret Danmark har på vegne af udlejer, Andelsboligforeningen Samvirke, indbragt en sag om istandsættelse i forbindelse med fraflytning for beboerklagenævnet. Det fremgår af sagen, at der blev afholdt flyttesyn den 1. juli 2022, hvor boet ikke deltog, og foreløbig opgørelse over istandsættelsen blev sendt til lejers repræsentant den 6. juni 2022. Den endelige opgørelse er sendt til lejer den 19. september 2022. Ved den endelige opgørelse af 19. september 2022 er der sket ændringer i udgifterne til gulv, uden at dette er tydeliggjort for lejer og på denne baggrund fandt nævnet ikke at korrektionen af 19. september 2022 var i overensstemmelse med § 15, stk. 1 i vedligeholdelsesbekendtgørelsen hvorfor udlejers krav mod lejer og boet bortfaldt, jf. vedligeholdelsesbekendtgørelsens § 17.
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense Kommune sagsnummer 22-062, Munkebjergvej 167
05-12-2023
REGERINGENS LOVFORSLAG OM LOFT OVER HUSLEJESTIGNINGER ER VEDTAGET - LÆS MERE
Lov om ændring af lov om leje og lov om boligforhold (loft over huslejestigninger som følge af udviklingen i nettoprisindekset) samt bekendtgørelse om opgørelse af stigningen i de rimelige og nødvendige udgifter knyttet til ejendommen er nu vedtaget af folketinget.
Det fremgår af det vedtagne lovforslag
  • At det træder i kraft den 30. september 2022 (jf. § 3, stk. 1.)
  • At det også har virkning på lejereguleringer, som er meddelt inden lovens ikrafttræden, dog først fra det tidligste tidspunkt, hvor lejeaftalen efter lovens ikrafttræden kunne være bragt til ophør ved lejerens opsigelse (jf. § 3, stk. 2 at §1, nr. 1 og 4-6)
Kilde: 22.09.2022 Folketinget L 210 / OPDATERET 17.04.2023
NYT KONTOR - ADRESSEN ER LUMBYVEJ 11, INDGANG C, 2. TV


Fynske lejere
HØJESTERET VIGTIG DOM - PAS PÅ
DIGITALT INDSIGELSE MOD EN OPSIGELSE AF LEJEMÅLET IKKE GYLDIG - LÆS  MEREAFTALE OM FRAFLYTNING - TÆNK DIG OM - LAD DIG IKKE PRESSE
"Se videoen og bliv klogere"
AFTALE OM FRAFLYTNINGSKRAV - TÆNK DIG OM - LAD DIG IKKE PRESSE
Hvis der i fraflytningsrapporten er plads til to underskrifter, og HVIS DU har fået mulighed for ALENE at skrive under til bekræftelse af modtagelsen af rapporten, vil en aftale om istandsættelse for din regning sandsynligvis blive anset for indgået, hvis DU UNDERSKRIVER to gange! Så underskriv KUN en gang for modtagelsen af en kopi af fraflytningsrapporten så bliver du ikke ved en aftale ansvarlig for udførelsen af bestemte arbejder eller påtager dig at betale et bestemt beløb til dækning af istandsættelsesomkostningerne. [Læs mere]
HÅNDBOG OM SKIMMELSVAMP
Transport-, Bygnings- og Boligministetriet har udgivet en håndbog om skimmelsvamp til kommunerne men den kan med fordel også læses lejere. Læs mere [...]
Fynske lejere
PBS GEBYR I STRID MED LEJELOVGIVNINGN
En adgang for udlejeren til at udskille dele af lejen til særskilt betaling ved refusion kræver lovhjemmel. Da der ikke var lovhjemmel for særskilt refusion af udlejers udgifter til PBS-gebyrer, blev lejer frifundet. Heller ikke hvis udlejer kalder det NETS [Læs mere]
Kilde: Højesteret dom afsagt 29. juni 2016
HUSLEJENÆVNET FASTSATTE DET LEJEDES VÆRDI TIL ÅRLIGT 66.080,00 KR.
Huslejenævnet i Faaborg-Midtfyn Kommune har behandlet udlejers henvendelse som en anmodning om behandling af en tvist mellem lejer og udlejer vedrørende varsling af lejeforhøjelse af 10. januar 2023 til ikrafttrædelse pr. 1. maj 2023. Det fremgår, at lejer har gjort indsigelse imod varslingen ved brev modtaget af udlejer den 20. februar 2023. Den gældende leje udgjorde i alt 48.000,00 kr. årligt, ekskl. forbrugsudgifter, som nævnet fandt var væsentligt lavere end det lejedes værdi, jf. lejelovens § 42, og nævnet afgjorde, at det lejedes værdi for lejemålet beliggende Gestelevlundevej 1A, 5750 Ringe retteligt udgør 66.080,00 kr. årligt, ekskl. forbrugsudgifter.
Kilde: Huslejenævnet i Fåborg-Midtfyn Kommune, sagsadresse Gestelevlundevej !A, 5750 Ringe
27-11-2023
HUSLEJENÆVNET PÅLAGDE UDLEJER AT TILBAGEBETALE LEJERS DEPOSITUM
Huslejenævnet i Faaborg-Midtfyn Kommune har modtaget lejers repræsentants henvendelse. Nævnet har herefter forstået henvendelsen som en anmodning om behandling af en tvist mellem lejer og udlejer vedrørende tilbagebetaling af depositum på 7.806,00 kr. Nævnet har lagt til grund, at udlejer ikke kan gøre istandsættelseskrav i medfør af lejelovens § 187, stk. 1 gældende, når der er forløbet mere end 2 uger fra flyttesynet, jf. stk. 3, eller fra fraflytningsdagen for lejemål, der ikke er omfattet af pligten i stk. 3. Nøglerne er afleveret den 15. december 2022. Udlejer har først opgjort kravet vedrørende opvaskemaskine gældende på opgørelse af 30. januar 2023, hvilket ikke er rettidigt. Lejer havde dermed i følge huslejenævnet krav på tilbagebetaling af depositum udgørende 7.806,00 kr.
Nævnet afgjorde endvidere, at lejer havde fået fuldt ud medhold, og at udlejer dermed skulle betale 6.597,00 kr. til nævnet.
Kilde: Huslejenævnet i Fåborg-Midtfyn Kommune, sagsadresse Højstræde 18, 5642 Millinge.
20-11-2023
HUSLEJEN BLEV NEDSAT FRA ÅRLIGT 71.687,60 KR. TIL ÅRLIGT 28.500,00 KR.
Lejeren har den 18. marts 2023 anmodet huslejenævnet om at tage stilling til lejens størrelse vedrørende lejemål. Udlejeren er Jela Invest ApS, og er repræsenteret af Advokaterne i Jyllandsgården A/S. Lejemålet er beliggende i en ejendom opført i 1938, og udgør 57 m², jf. Bygning- og Boligregisteret. Nævnet har i medfør af lejelovens § 38, vedtaget at nedsætte den årlige leje pr. 1. januar 2023 til 28.500,00 kr. ekskl. varme og antenne.
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune, sagsadresse Nyborgvej 37, 5000 Odense C, sagsnr. 23-082
13-11-2023
HUSLEJEN BLEV NEDSAT FRA ÅRLIGT 70.140,00 KR. TIL ÅRLIGT 41.850,00 KR.
Lejerens repræsentant har indbragt en sag om lejens størrelse ved lejeaftalens indgåelse, en sag om lejeforhøjelse samt en sag om lejers betalinger for vand ved siden af lejen. Udlejeren er Jela af 14. februar 2006 ApS, og der repræsenteret af Advokaterne i Jyllandsgården A/S. Lejerens repræsentant har til sagen gjort gældende, at lejen er for høj, at udlejeren ikke kan kræve lejeforhøjelse på baggrund af den i lejekontrakten aftalte trappelejeklausul, samt at udlejeren ikke kan kræve, at lejeren skal betale a conto vand ved siden af huslejen eftersom der ikke er monteret individuel måling af vandet. Lejeren er flyttet ind i lejemålet pr. 1. september 2019. Huslejen på indbringelsestidspunktet udgjorde 70.140,00 kr. årligt. I henhold til Bygnings- og boligregistret er det lejede en 2-værelses lejlighed på 62 m² beliggende i en ejendom opført i 1902.
Nævnet har vedtaget at nedsætte den årlige leje til 41.850,00 kr., ekskl. varme, men inkl. vand. Nævnet har endvidere vedtaget at tilsidesætte den aftalte trappelejeklausul som ugyldig. Nævnet har endvidere i medfør af lejelovens § 106, nr. 7, vedtaget, at udlejer ikke kan kræve særskilt betaling for vand.
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune, sagsadresse Roersvej 13, 5000 Odense C - sagsnr. 20-138 og 20-139
25-09-2023
UDLEJER HAVDE IKKE OVERHOLDT FORMALIA - ISTANDSÆTTELSESKRAVET BORTFALDT
Beboerklagenævnet i Odense har i medfør af almenlejelovens § 29, vedtaget, at udlejeren ikke kan kræve betaling for istandsættelse i henhold til den endelige flytteopgørelse. Nævnet lagde til grund at udlejers endelige opgørelse ikke indeholder oplysninger om, hvorledes lejerens andel af udgifterne er beregnet, og at udlejer derved ikke har fulgt reglerne i bekendtgørelsens § 15, stk. 4, om beregning af overskridelsen hvorefter udlejers krav om istandsættelse bortfalder, jf. bekendtgørelsens § 17, stk. 1.
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense Kommune, sagsadresse Saxovej 26, 5210 Odense NV
20-09-2023
UDLEJER SKULLE TILBAGEBETALE 58.350,00  KR. TIL LEJER
Huslejenævnet i Faaborg-Midtfyn Kommune har afgjort af en tvist mellem lejer og udlejer vedrørende tilbagebetaling af depositum og forudbetalt leje, i alt udgørende 58.350,00 kr. Nævnet har lagt til grund, at udlejer alene har haft dette lejemål til udlejning. Lejer er fraflyttet og udlejer har ikke har gjort istandsættelseskrav i medfør af lejelovens § 187, stk. 1 gældende, hvorfor lejer har krav på tilbagebetaling af 58.350,00 kr. i overensstemmelse med lejers påstand. Huslejenævnet finder endvidere, at lejer har fået fuldt ud medhold, og at udlejer dermed skal betale 6.597,00 kr. til nævnet.
Kilde: Huslejenævnet i Faaborg-Midtfyn Kommune, sagsadresse Svendborgvej 477, 5792 Årslev
07-06-2023
EN ÅRLIG HUSLEJENEDSÆTTELSE PÅ 29.850,00 KR.
Lejerens repræsentant har indbragt en sag om den gældende årlige leje på 69.540,00 kr. eksl. vand og varme. Udlejeren er Jela af 14. februar 2006 ApS, og er repræsenteret af Advokaterne i Jyllandsgården A/S. I henhold til Bygnings- og boligregistret er det lejede en 2-værelses lejlighed på 54 m² beliggende i en ejendom opført i 1937.
Nævnet har i medfør af lejelovens § 38 (tidligere lejelovens § 106, stk. 1, nr. 1), vedtaget, at nedsætte den årlige leje til 39.690,00 kr. eksl. vand og varme. Lejenedsættelsen har virkning fra 1. juli 2022.
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune, sagsnr. 22-196 - Thuresensgade 9A, Odense
15-05-2023
EN FLERUDLEJER UDLEVEREDE IKKE SYNSRAPPORTEN TIL LEJER PÅ SYNET
En udlejer, der har mere end en beboelseslejlighed, skal i forbindelse med lejers fraflytning under flyttesynet udlevere en fraflytningsrapport til lejer, jf. lejelovens § 187, stk. 4 (tidligere lejelovens § 98, stk. 4). Gør udlejer ikke det, bortfalder hans krav på istandsættelse, jf. lejelovens § 187, stk. 5 (tidligere lejelovens § 98, stk. 5).
Da udlejer ikke har overholdt forpligtelsen til at udlevere synsrapporten til lejer under synet, afgjorde huslejenævnet at udlejers istandsættelseskrav bortfaldt, og lejer havde ret til at få hele sit depositum tilbagebetalt.
Kilde: Huslejenævnet i Assens Kommune, sag 22 20394 Fredensgade 13, Aarup
08-05-2023
HUSLEJENÆVNET NEDSATTE DEN AFTALTE ÅRLIGE HUSLEJE MED 40.650,00 KR.
Lejernes repræsentant har den 28. januar 2020 indbragt en sag om lejens størrelse pr. 1. maj 2019 på årligt 79.800,00 kr. ekskl. forbrug. Udlejeren er Jela Invest ApS og er repræsenteret af Advokaterne i Jyllandsgården A/S. Det fremgår af sagen, at lejerne flyttede ind i lejemålet den 1. maj 2019, og at lejen pr. 1. januar 2020 er forhøjet til 81.600,00 kr. ekskl. forbrug i henhold til den i lejekontrakten aftalte regulering efter nettoprisindekset. I henhold til Bygnings- og Boligregistret er det lejede beliggende i en ejendom opført i 1939 og er på i alt 58 m2 . Nævnet har i medfør af lejelovens § 38 (tidligere lejelovens § 106, stk. 1, nr. 1), vedtaget, at nedsætte den årlige leje pr. 1. maj 2019 og 1. januar 2020 til skønsmæssigt 39.150,00 kr. ekskl. forbrug. Nævnets afgørelse betyder, at lejen ikke kunne forhøjes pr. 1. januar 2020.
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune, sagsnr. 20-017 Døckerslundsvej 2D, 2. tv.
01-05-2023
HUSLEJENÆVNET FASTSLOG AT FORMALIA IKKE VAR OVERHOLDT
Huslejenævnet i Faaborg-Midtfyn Kommune har modtaget lejers (v/Lejerforening Fyn) henvendelse af 30. november 2022. Nævnet har herefter forstået henvendelsen som en anmodning om behandling af en tvist mellem lejer og udlejer vedr. tilbagebetaling af restdepositum udgørende i alt 3.125,00 kr. i forbindelse med lejers fraflytning. Nævnet på foreliggende grundlag ikke fundet, at udlejer har overholdt formalia i lejelovens § 187, stk. 3 og stk. 4, hvorfor lejer dermed har krav på tilbagebetaling af restdepositum udgørende i alt 3.125,00 kr.
Kilde: Huslejenævnet i Faaborg-Midtfyn Kommune, sagsnr. 03 .09.09 -G01-21-22 Hestehavevej 3, 5856 Ryslinge
21-04-2023
HUSLEJENÆVNET REDUCEREDE DEN VARSLEDE ÅRLIGE LEJESTIGNING MED 8.000,00 KR.
Udlejer har indbragt en sag om lejerens indsigelse mod en varslet lejeforhøjelse til ikrafttræden pr. 1. oktober 2022. Lejeforhøjelsen er varslet over for lejeren ved brev af 29. juni 2022, hvorefter den årlige leje er krævet forhøjet fra årligt 60.000,00 kr. ekskl. forbrug til årligt 75.000,00 kr., ekskl. forbrug. Lejeren fremsat indsigelse mod varslingen. Nævnet har foretaget en besigtigelse af forholdene på stedet. Nævnet har i medfør af lejelovens § 52, vedtaget at godkende, at den årlige leje pr. 1. oktober 2022 forhøjes, ikke som varslet, men skønsmæssigt til årligt 67.000,00 kr. ekskl. forbrug.
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune, sagsnr. 22-209 Bullerupvej 54, Odense NØ
14-04-2023
HUSLEJENÆVNET NEDSATTE LEJENS STØRRELSE TIL ÅRLIGT 58.500,00 KR.
Lejeren har indbragt en sag om lejens størrelse på årligt 69.600,00 kr. ekskl. varme og vand. Det fremgår af sagen, at lejeren flyttede ind i lejemålet den 1. august 2021. I henhold til Bygnings- og boligregistret er det lejede beliggende i en ejendom opført i 1944 og er på i alt 65 m2 . Lejeren har klaget over, at lejen er for høj sammenlignet med andre lejere i ejendommen. Udlejeren har fastholdt lejens størrelse og finder ikke, at lejen overstiger det lejedes værdi. Udlejeren har henvist til forskellige forbedringsarbejder. Nævnet har foretaget en besigtigelse af forholdene på stedet.
Nævnet har i medfør af lejelovens § 38 (tidligere lejelovens § 106, stk. 1, nr. 1), vedtaget, at nedsætte den årlige leje pr. 1. august 2021 til 58.500,00 kr., ekskl. varme og vand.
Nævnet har endvidere vedtaget at nedsætte den indbetalte forudbetalte leje til 14.625,00 kr.
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune, sagsnr. 22-150 Munkerisvej 8, 5230 Odense M
03-04-2023
BEBOERKLAGENÆVNET FASTSLOG AT LEJER KUNNE BEGYNDE OPSÆTNING AF LADESTANDER
Lejerne har ved brev til beboerklagenævnet indbragt en sag om uenighed om lejernes installationsret efter almenlejelovens § 35 til opsætning af elladestander. Udlejer er Civica. Af bekendtgørelse nr. 70 om drift af almene boliger kap. 18 fremgår at lejeren har en såkaldt råderet, og at lejeren efter bestemmelsen i § 89, stk. 2 kan påbegynde anlæg af ladestander, hvis udlejer ikke har meddelt lejeren et begrundet skriftligt afslag indenfor en frist på 8 uger fra fremsendelse af anmeldelsen. Nævnet har i medfør af § 35 i Almenlejeloven vedtaget, at da Civica ikke har svaret lejer indenfor den i lovgivningen fastsatte frist, kunne lejerne begynde opsætning af ladestanderen.
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense Kommune, sagsnr. 22-024
27-03-2023
AFTALT FRI LEJE - HUSLEJENÆVNET GODKENDTE EN M² LEJE PÅ 1.363,23 KR.
Lejerne har indbragt en sag om lejens størrelse på årligt 134.860,32 kr. Udlejeren er Probus Rugårdsvej Odense ApS. I henhold til Bygnings- og Boligregistret er det lejede en lejlighed på 99 m² , beliggende i en ejendom, der er opført i 1953, og som, jf. sagens oplysninger, i 2020 er ombygget fra erhverv til beboelse. Det fremgår af lejekontraktens § 11, særlig vilkår, at det mellem parterne er aftalt fravigelse af boligreguleringslovens §§ 5-14, og at der er henvist til lejelovens § 53, stk. 3. I henhold til det under besigtigelsen konstaterede, har nævnet ikke fundet, at lejen på årligt 134.860,32 kr. er urimelig.
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune, sagsnr. 21-280 Tekstilgangen 9, 5000 Odense C
20-03-2023
DEN GÆLDENDE ÅRLIGE LEJE BLEV NEDSAT MED 19.200,00 KR. AF HUSLEJENÆVNET
Lejerens repræsentant har indbragt en sag om lejens størrelse på årligt 48.000,00 kr. Udlejeren er Tao Holding ApS. Det fremgår af sagen, at lejeren flyttede ind i lejemålet den 1. april 2021. Lejeren er fraflyttet lejemålet pr. 27. oktober 2021. I henhold til Bygnings- og boligregistret er det lejede beliggende i en ejendom opført i 1946 og er på i alt 79 m², hvoraf det lejede udgør 13,69 m² , jf. lejekontrakten.
Nævnet har i medfør af lejelovens § 38 (tidligere lejelovens § 106, stk. 1, nr. 1), vedtaget, at nedsætte den årlige leje til 28.800,00 kr. Lejenedsættelsen har virkning fra indflytningstidspunktet, dvs. den 1. april 2021.
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune, sagsnr. 21-318 Kærmindevej 3, 5000 Odense C
10-03-2023
DEN GÆLDENDE ÅRLIGE LEJE BLEV NEDSAT MED 36.240,00 KR. AF HUSLEJENÆVNET
Lejerens repræsentant har indbragt sagen, idet lejeren mener, at huslejen er væsentlig højere end det lejedes værdi, jf. boligreguleringslovens § 29 C, jf. lejelovens § 47-49. Det fremgår af sagen, at lejen ved sagens indbringelse senest er reguleret pr. 1. januar 2021 til årligt 80.340,00 kr. i henhold til en i lejekontraktens § 11, aftalt trappelejeklausul.
 I henhold til Bygnings- og boligregistret er det lejede en 2-værelses lejlighed på 60 m2 beliggende i en ejendom opført i 1938.  Nævnet har vedtaget skønsmæssigt at nedsætte den gældende årlige leje til 40.500,00 kr., ekskl. varme, men inkl. vand. Lejenedsættelsen har virkning fra den 1. oktober 2020.
Nævnet har endvidere i medfør af lejelovens § 106, stk 1, nr. 7, vedtaget, at udlejer ikke kan kræve særskilt betaling for vand. Lejer har således krav på tilbagebetaling af a conto beløb fra den 1. oktober 2020. Nævnet her herudover vedtaget, at den i lejeaftalen aftalte regulering af lejen efter trappelejeklausulen er ugyldig.
[Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune, sagsnr. 21-249 Gyldenløvesgade 2B, 5000 Odense C
03-03-2023
LEJER HAVDE AKTIV GJORT UDLEJER OPMÆRKSOM PÅ ET LØBENDE TOILET
Udlejeren, Odense Boligselskab, har ved brev til beboerklagenævnet indbragt en sag om lejerens indsigelse mod vandregnskabet. Nævnet har lagt til grund, at lejerens samlede vandforbrug udgjorde 6.777,70 kr., og at der er indbetalt 800,- kr. i a conto. Herefter udgør udlejerens krav om efterbetaling 5.977,70 kr. Nævnet fandt at der ikke er grundlag for at godkende vandregnskabet, idet lejeren gentagne gange har gjort udlejer opmærksom på problemerne med et løbende toilet. Udlejer krav på efterbetaling bortfaldt. [Læs mere]
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense Kommune, sagsnr. 22-034 Grønløkkevej 38, 5000 Odense C
24-02-2023
HUSLEJENÆVNET NEDSATTE DEN ÅRLIGE LEJE FRA 48.000,00 KR. TIL ÅRLIGT 34.507,57 KR.
Det fremgår af sagen, at den årlige leje ved indflytningen den 1. september 2020 udgjorde 48.000,00 kr. ekskl. varme. Lejen har ifølge sagens oplysninger ikke været reguleret i lejeperioden. Der er tale om et lejemål på 45 m2 beliggende i en ejendom opført i 1900. Ejendommen er renoveret i 1993-1994 i henhold til en boligforbedringsbeslutning af 31. marts 1993. Nævnet har i medfør af lejelovens § 106, stk. 1, nr. 1, vedtaget at nedsætte den årlige leje pr. 1. september 2020 fra 48.000,00 kr. ekskl. varme til 34.507,57 kr. kr. ekskl. varme. Nævnet har endvidere vedtaget at nedsætte det indbetalte depositum til 8.626,90 kr. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune, sagsnr. 21-217 Østergade 22
09-02-2023
BOLIGFORENINGEN KUNNE IKKE KRÆVE BETALING FOR ISTANDSÆTTELSEN VED FRAFLYTNING
Indkaldelsesfristen på mindst 1 uge, jf. § 13, stk. 3 i vedligeholdelsesbekendtgørelsen var ikke er overholdt idet indkaldelsen var lagt i lejers postkasse den 2. juni og synet skulle afholdes den 4. juni. Beboerklagenævnet lagde i sagen til grund at udlejeren bar forsendelsesrisikoen for at indkaldelsen nåede rettidigt frem til lejeren. [Læs mere]
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense Kommune, sagsnr. 21-063
03-02-2023
HUSLEJENÆVNET NEDSATTE DEN AFTALTE ÅRLIGE LEJE MED 27.450,00 KR.
Lejerens repræsentant har indbragt en sag om lejen ved lejeaftalens indgåelse på årligt 61.200,00 kr., samt den pr. 1. januar 2021 forhøjede leje på 62.400,00 kr. ekskl. varme.. I henhold til Bygnings- og boligregistret er det lejede en 2-værelses lejlighed på 50 m2 beliggende i en ejendom opført i 1895. Nævnet har i medfør af lejelovens § 106, stk. 1, nr. 1, vedtaget skønsmæssigt at nedsætte den årlige leje til 33.750,00 kr. ekskl. varme. Lejenedsættelsen har virkning fra den 1. januar 2021 [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune, Vesterbro 111, st.
27-01-2023
LEJERS FORKLARING LAGT TIL GRUND FOR AFGØRELSEN OG UDLEJER PÅLAGT GEBYR
Huslejenævnet fandt at lejer havde krav på tilbagebetaling af 1 måneds forudbetalt husleje og 500,00 kr. for lås samt tilbagebetaling for vand jf. udlejers opgørelse.
Nævnet lagde lejers forklaring til grund for afgørelsen idet udlejer ikke svarede på nævnets høringsskrivelser. Nævnet fandt endvidere, at lejer med denne afgørelse havde fået fuldt medhold, og at udlejer dermed skulle betale 6.102,00 kr. til nævnet, jf. boligreguleringslovens § 39, stk. 2.. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Faaborg-Midtfyn Kommune, Tværvej 46, st. th., 5750 Ringe
20-01-2023
UDLEJER KUNNE IKKE MODREGNE HUSLEJEREGULERING MED TILBAGVIRKENDE KRAFT
Nævnet har behandlet en tvist mellem lejer og udlejer vedr. tilbagebetaling af depositum. Udlejer har i forbindelse med sagens behandling fremsendt flytteopgørelse, hvor udlejer blandt andet modregner huslejeregulering med tilbagevirkende kraft. Huslejenævnet fandt, at udlejer ikke kunne modregne huslejeregulering med tilbagevirkende kraft, jf. U2020.1765H, da udlejer har udvist passivitet og dermed har mistet sit krav på regulering af huslejen. Udlejer kan derfor ikke modregne beløbet i lejers depositum som gjort. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Faaborg-Midtfyn Kommune, Enghavevej 13, 5856 Ryslinge
13-01-2023
LEJER VAR IKKE FORPLIGTET TIL AT BRINGE GULVENE I BEDRE STAND
Huslejenævnet i Faaborg-Midtfyn Kommune behandlede en fraflytningstvist mellem lejer og udlejer. Lejer havde ved indflytningen reklameret over gulvenes tilstand hvorfor lejer ikke var forpligtet til at sætte gulvene i bedre stand ved fraflytning end det var ved indflytningen. Huslejenævnet fandt dermed grundlag for at nedsætte udlejers krav på istandsættelse for så vidt angår gulvene med 8.665,00 kr. inkl. moms. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Faaborg-Midtfyn Kommune, Bøgeparken 133, 5792 Årslev.
06-01-2023
LLO UDGIVER BOG OM LEJEAFTALER
LLO udgav 18. januar 2019 bogen Lejeaftaler - en håndbog - den første af sin slags udgivet på dansk.
"Lejeaftaler - en håndbog" kan downloades gratis på LLO's hjemmeside: http://llo.dk/lejeaftaler og kan desuden købes i trykt udgave samme sted.
Bogen er skrevet af Anders Serup Svendsen, chefjurist i LLO. Bogen forsøger både at give gode råd til, hvordan en lejeaftale skal laves, og hvordan man skal fortolke en lejeaftale, der allerede er indgået.
Kilde: 21.01.2019 Lejernes Landsorganisation (LLO)
Copyright 2010 Lejerforening Fyn
Logo for Lejerforening Fyn
Tilbage til indhold